Styrelse och organisation

Kungl. Örlogsmannasällskapet leds av en styrelse. Styrelse väljs av sällskapet bland dess ledamöter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och fyra ledamöter, var och en företrädande en av sällskapets vetenskapsgrenar, samt en suppleant för vardera vetenskapsgrenen.

För verksamhetsåret 15 november 2016 – 15 november 2017 utgörs styrelsen av nedanstående personer:

Ordförande Anm  E-postadress   Telefon 
Direktör Michael Zell president@koms.se
Vice ordförande
Kommendör Bo Berg vice.president@koms.se
Sekreterare
Kommendör Bo Rask secretary@koms.se  076-6323883
Vetenskapsgren I
Överstelöjtnant Anders Enström
Kommendör Fredrik Palmqvist (suppleant)
Vetenskapsgren II
Professor Christer Svensén
Kommendörkapten Per-Ola Johansson (suppleant)
Vetenskapsgren III
Avdelningsdirektör Mats Elofsson
Kommendör Håkan Nilsson (suppleant)
Vetenskapsgren IV
Sjörättsjurist Sten Göthberg
Direktör Claes Berglund (suppleant)

Vidare har styrelsen utsett följande funktionärer inom akademiens verksamhet:

Kassaförvaltare Anm E-postadress Telefon
Kommendör Nils Bruzelius treasurer@koms.se 08-718 2309
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
Kommendör Lars Wedin editor@koms.se +33618501438
Ansvarig utgivare
Kommendörkapten Per Edling publisher@koms.se
Biträdande sekreterare
Överstelöjtnant Herman Håkansson
Akademiens bibliotekarie utsedd av styrelsen
Överste 1.gr Bo Wranker
Bibliotekarie med ansvar för samlingarna
Bibliotekarie Andreas Nilsson librarian@koms.se
Redaktör för hemsidan
Professor Martin Norsell webmaster@koms.se

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »