Onsdagen den 20 mars 2019 i Göteborg, kl. 17.30

  • Datum: 2019-03-20
  • Tid: 1730
  • Plats: s/s Marieholm, Göteborg
  • Anförande av: OL Mattias Widlund
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Seminarium under rubriken ”Brandbekämpning ombord – vad kan vi lära av varandra?” Inträdesanförande av OL Mattias Widlund.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »