Årsredovisning för 2014

I enlighet med Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar och tillämpningsföreskrifter ska årsredovisningen göras tillgänglig via akademiens hemsida före aprilsammanträdet. Årsredovisningen för år 2014 nås via länk KÖMS Årsredovisning 2014