Belöningar

Kungl. Örlogsmannasällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.

Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj samt hedersomnämnande. Belöning kan åtföljas av penningbelöning.

Belöningar kan även utgå ur två av de fonder som akademien förvaltar. Dessa är:

1. Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet (Tamms fond). Ur fonden utdelas belöningar för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendium ur Tamms fond kan erhållas efter ansökan.

2. Marinlitteraturföreningens stipendiefond. Marinlitteraturföreningens stipendiefond har till ändamål att genom stipendier främja och belöna framstående studieinsatser av marina officerare, specialistofficerare och kadetter med marin inriktning. Fonden må även stödja publicering av arbeten inom det sjömilitära området, navigation och sjöfart. Sällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av styrelsen om utdelning av stipendier och vid förekommande fall, publiceringsstöd till inlämnade och granskade arbeten.

 

Utdrag ur stadgarna enligt följande:

Stadgar § 14

1. Sällskapet uppmuntrar insatser inom sitt verksamhetsområde genom utdelande av belöningar.

2. Sällskapets belöningar är guldmedalj, silvermedalj, bronsmedalj och hedersomnämnande. 

Tillämpningsbestämmelser

1.       Sällskapets guldmedalj utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

2.       Sällskapets silvermedalj utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

3.       Sällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen – som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap.

4.       Sällskapets hedersomnämnande utdelas till förtjänt individ.

5.       Belöning kan åtföljas av penningbelöning, vars storlek beslutas av sällskapet efter förslag från styrelsen.

6.       Sällskapet kan i undantagsfall belöna någon, som på annat sätt t.ex. genom sina gärningar har gjort sällskapet stora tjänster.

7.       Sällskapet beslutar varje år vid valsammanträdet, efter förslag av styrelsen, om tilldelning av sällskapets guld- och silvermedalj, hedersomnämnande samt penningbelöningar inkluderande sådana belöningar som anges i § 11. Styrelsen beslutar om tilldelning av sällskapets bronsmedalj. Belöningarna utdelas vid påföljande högtidssammanträde.


Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »