3. Marinlitteraturföreningens fond

Marinlitteraturföreningen (MLF) var en ideell förening som grundades år 1902. MLF ändamål var att genom att ge ut böcker andra skrifter samt understödja studier, bidra till utgivning och spridning av sjömilitär litteratur av hög kvalitet. Litteraturen skulle främst behandla ämnen som anknyter till sjö- och kustförsvar. Den första boken som utgavs hade titeln; Handelsblockad och det sannolika inflytandet af en såden Krigsoperation emot Sverige. Boken skrevs av dåvarande löjtnanten vid flottan C E Holmberg och utgavs år 1903. Under föreningens aktiva tid gavs sammanlagt 95 böcker och skrifter ut. Den sista boken som utgavs i MLF namn har titeln; En örlogskaptens berättelser och är skriven av örlogskapten Bo Asplund.

Föreningen har numera avvecklats och i samband med detta beslöt föreningen att överföra sina ekonomiska tillgångar till Kungl. Örlogsmannasällskapet att  förvaltas i form av en stipendiefond med marinlitteraturföreningens namn.

Stipendiefonden har till ändamål att genom stipendier främja och belöna framstående studieinsatser av marina officerare, specialistofficerare och kadetter med marin inriktning. Fonden må även stödja publicering av arbeten inom det sjömilitära området, navigation och sjöfart.

Sällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av styrelsen om utdelning av stipendier och vid förekommande fall, publiceringsstöd till inlämnade och granskade arbeten. Stipendier utdelas vid Sällskapets högtidssammanträde.

Fullständiga stadgar för Marinlitteraturföreningens stipendiefond på länk enligt: MLF Fond

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »