2. Tamms fond

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom områdena sjötaktik, navigation och sjöfart. Fondens stadgar är fastställda av styrelsen för Fabian och Ewa Tamms familjefond 1978-11-07.

Stipendiet utdelas för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. Arbetet skall redovisas för akademien senast ett år efter utdelningen.

Stadgar för Fabian och Ewa Tamms Stipendiefond återfinns på följande länk: Tamms Fond

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar årligen i oktober om utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara akademien tillhanda årligen senast den 1 september. Ansökan skall förutom namn och adress m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.
Ansökan, märkt STIPENDIUM, skickas till:

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3 1tr
111 48 Stockholm