Bibliotek

Ett tidigt syfte för Kungl. Örlogsmannasällskapet var att förse sina ledamöter med litteratur för egna studier och vidareutveckling av yrkesskicklighet. När Gustaf III avslutade sin långa utländska resa förändrades Kungl. Örlogsmannasällskapets lokalisering till flottans huvudstation, Karlskrona. Från Stockholm flyttades då ”Kungl. Örlogsmannasällskapets samtliga dokument jämte dess lilla bokförråd”.

I denna anda grundlades Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona.

I Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar, senast fastställda av regeringen 5 juni 2013 att:

”Kungl. Örlogsmannasällskapet, som är en kunglig akademi, har till syfte att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.”

”Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning”

Kungl. Örlogsmannasällskapets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för ledamöternas egenstudier samt att genom forskning och dokumentation skapa underlag för kommande generationer i utvecklingen av den marina vetenskapen. Den i detta sammanhang viktiga opinionsbildningen får därmed en framträdande plats i Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet.

Bildarkivet

Akademiens bildarkiv med över 100 000 fotografier av fartyg, hamnar och marina verksamheter är deponerat hos Krigsarkivet i Värtahamnen i Stockholm och fritt tillgängligt för forskning. I anslutning till bilder som önskas utnyttjas ska det anges “Bild ur KÖMS bildarkiv”.

Natos forskningsbibliotek vid CMRE

Länk till Natos bibliotek vid CMRE i La Spezia.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »