Bibliotek

Ett tidigt syfte för Kungl. Örlogsmannasällskapet var att förse sina ledamöter med litteratur för egna studier och vidareutveckling av yrkesskicklighet. När Gustaf III avslutade sin långa utländska resa förändrades Kungl. Örlogsmannasällskapets lokalisering till flottans huvudstation, Karlskrona. Från Stockholm flyttades då ”Kungl. Örlogsmannasällskapets samtliga dokument jämte dess lilla bokförråd”.

I denna anda grundlades Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona.

I Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar, senast fastställda av regeringen 5 juni 2013 att:

”Kungl. Örlogsmannasällskapet, som är en kunglig akademi, har till syfte att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.”

”Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning”

Kungl. Örlogsmannasällskapets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för ledamöternas egenstudier samt att genom forskning och dokumentation skapa underlag för kommande generationer i utvecklingen av den marina vetenskapen. Den i detta sammanhang viktiga opinionsbildningen får därmed en framträdande plats i Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet.

Digitalt material i biblioteket omfattas inte av upphovsrätt från Kungl. Örlogsmannasällskapet utan får laddas ned och användas.

Bildarkivet

Akademiens bildarkiv med över 100 000 fotografier av fartyg, hamnar och marina verksamheter är deponerat hos Krigsarkivet i Värtahamnen i Stockholm och fritt tillgängligt för forskning. I anslutning till bilder som önskas utnyttjas ska det anges “Bild ur KÖMS bildarkiv”.

Natos forskningsbibliotek vid CMRE

Länk till Natos bibliotek vid CMRE i La Spezia.