Falkengréenska biblioteksfonden

Den Falkengréenska biblioteksfonden är uppkallad efter viceamiralen, riksrådet mm. Christoffer Falkengréen (1722 – 1789) som var Kungl. Örlogsmannasällskapet förste hederspreses och som även vid bildandet av Kungl. Örlogsmannasällskapet var den som erhöll invalsnummer 1.

Den långsiktiga målsättningen med den Falkengréenska fonden för biblioteket är att den på sikt ska kunna bidra till att göra verksamheten vid KÖMS bibliotek mindre beroende av ekonomiska bidrag från välvilliga organisationer, även om sådant stöd givetvis fortsatt kommer att sökas och alltid uppskattas mycket.

Biblioteksverksamhet är en av KÖMS tre hörnpelare och i KÖMS stadgars trettonde paragraf framgår att: Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning. I tillämpningsföreskrifterna för biblioteket anges vidare att: I sällskapets bibliotek ska finnas böcker, manuskript, andra samlingar och arkiv. Vissa delar av de totala samlingarna, såsom bildarkivet, kan lokaliseras på annan plats än där de huvudsakliga samlingarna är lokaliserade. Att bedriva biblioteksverksamhet med på den nivå som anstår en Kunglig akademi kräver såväl dedikerade insatser från kunnig personal som en långsiktigt hållbar ekonomi.

Fondens stadgar återfinns på följande länk: Biblioteksfonden

Stöd uppbyggnaden av den Falkengréenska biblioteksfonden genom att göra en donation till fondens konto!

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6165
Kontonummer: 768 484 928

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet uppskattar alla bidrag, stora som små. Donator avgör själv om han/hon vill vara anonym eller uppge namn.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »