Bibliotekets historia

Hårda vintrar, stillaliggande örlogsflotta, farsoter som härjade, stor brand i Karlskrona bidrog allt till att stimulera och öka läslusten och kunskapstörsten hos officerare i Karlskrona. 1815 bildades ett läsesällskap för flottans officerare i allmänhet, men särdeles för de yngre. Här fick officerare studera akademiens litteratur.

Hur har boksamlingarna kommit till? Redan tidigt söktes donatorer. På frivillighets väg samlades det in pengar för att kunna införskaffa litteratur i ämnet sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet. Böcker var på den tiden svåråtkomliga och dyra. Det var också vanligt att sjöofficerare för sin praktik sökte tjänst i utländska flottor, eller de studerade i utländska flottor. De uppmanades då att ta hem sådant som kunde berika biblioteket. Biblioteket har bl.a. av den anledningen böcker från 1500-talet och till dags dato.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »