Lokaler

Kungl. Örlogsmannasällskapet var inledningsvis lokaliserat i Varvsamiralens kansli, men behovet av egna lokaler uppkom tidigt. I en skrivelse till Konungen anhölls om att få ett tvåvånings trähus som stod tomt på varvet, det s.k. Rabinska huset. Framställan bifölls, varpå huset som gåva flyttades till Amiralitetstorget och kunde invigas 1821. Tio år senare, 1831, fick även läsesällskapet plats här och då i namn av Sjöofficerssällskapet. Huset har byggts till i flera omgångar till stora kostnader för medlemmarna. Syftet enligt dåvarande stadgar var ”att två gånger i veckan sammanträffas för att konversera, hava tillgång till Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek samt att spela ett lågt sällskapsspel”. I början på 1880-talet tillskrevs Konungen som erbjöds att Kronan skulle återfå huset. Detta accepterades, men det finstilta lästes kanske inte. Där stod nämligen att Kronan allt framgent skulle svara för husets underhåll.

År 1929 donerade bankdirektör K. A. Wallenberg pengar till Kungl. Örlogsmannasällskapet i syfte att kunna bygga och inreda ett bibliotek i huset vid Amiralitetstorget. Resultatet av den investeringen kan skådas på tredje våningen i huset.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »