Målsättning

Målsättningen med verksamheten vid biblioteket är att

  • vårda befintligt innehav,
  • nyanskaffa litteratur för att stödja akademiens syfte att verka för utvecklingen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsendet i allmänhet,
  • hålla biblioteket tillgängligt för ledamöter, försvarsanställda och forskare samt för en sjökrigsvetenskapligt och för sjöväsendet intresserad allmänhet samt
  • arkivera akademiens handlingar.

Kungl. Örlogsmannasällskapet emotser att från ledamöter samt andra intresserade få tips på lämplig litteratur för att utveckla biblioteket samt att ledamöter, som producerar egna handlingar, uppsatser, böcker m.m., överlämnar ett exemplar till biblioteket.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »