KÖMS Chapmansamling

Chapmanmaterialet omfattar ett 70-tal dokument, fartygsritningar och artilleriritningar, där huvuddelen är en donation till Sällskapet 1879 från Chapmans sonson överste Carl Edvard af Chapman. En del ritningar i materialet har använts som illustrationer i bokverket Svenska flottans historia (1942-45) men är därefter i huvudsak outnyttjat av forskningen. Tidsmässigt tillhör materialet perioden 1750-tal till1806 med betoning på 1760- 0ch 1770-talen, då Chapman var verksam på varven i Stralsund och på Sveaborg och från 1769 på Djurgårdsvarvet i Stockholm

 

 

Bilden visar en gipsmedaljong ur akademins samlingar föreställande hedersledamot Fredrik Henrik af Chapman

 

Till Chapmansamlingen hör också ritningar signerade av Lars Bogeman, adlad Nordenbjelke, systerson och nära medarbetare till Chapman samt  av Joachim Neuendorff, också han en av Chapmans närmaste medarbetare.

Ritningar och andra handlingar om artilleri består dels av handlingar signerade av Chapman dels av en serie ritningar med detaljer om bestyckningen av skärgårdsfregatter. Dessa ritningar är osignerade och odaterade men har enligt äldre anteckningar i KÖMS:s arkiv tillskrivits Chapman.

F H af Chapmans tryckta arbeten i Örlogsmannasällskapets bibliotek förtecknas inte här utan finns katalogiserade i Libris, den nationella litteraturdatabasen.

En mer detaljerad beskrivning om akademins Chapmansamling och dess historiska samanhang finner du via länken nedan. Texten är ett akademins bidrag till boken Fredrik Henrik af Chapman – myt och verklighet som gavs ut hösten 2020 av Marinmuseum i Karlskrona.

Skeppsbyggmästare Chapman

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »