MKS 0582

Ritning till ett LinieSkepp om 74 canoner

Ritning till ett LinieSkepp om 74 canoner Som till Dimensioner och beskaffenhet är öfwerensstämmande med hvad den af hans Kongl. Maijt 1764 till SkeppsCerternas förbättrande, i nåder tillförordnade Deputation i underdånighet upgifwit. Detta skepp kommer att föra i understa laget 13 par 24 pundiga, i övra Laget 14 par 18 pundige, samt på Skans och Back 10 par 8 pundige Canoner. Längd öfver Stäf 174 fot. Bredd på utsidan av Timren 46 fot 8 tum. Med full armering, 5 månaders Proviant, och watn för 2 ½ månad för 600 mans besättning blifwer diupgåendet ackter 21 fot 3 tum. Då är undra lagets Portar öfwer watnet 5 fot 11 tum. Högd emellan Däck från Däcksplankorna till underkant af Bjälkarna 6 fot 3 tum. Deplacement efter yttre kant af Timren, kiöhl och Stäfvar iberäknade 79450 Kubikfot Quantitet af Ballast, bestående av Järn och Singels 1500 Skeppund Järnvigt

Stockholm den 10 April 1767

Harald Sohlberg  Fred. H. Chapman  /Copia den 16 mars 1769 Joach. NeuenDorff/

I nedre högerkant

“Kung Adolph Friedrich och Gustaf III”

Tuschritning

51×72 cm