Resan genom Finland, Öster och Westerbatn at bese Skogarne

År 1757 anställs den 36 årige Fredrik Henrik Chapman som underskeppsbyggmästare på örlogsvarvet i Karlskrona. Det var en ytterst meriterad medarbetare som knöts till varvet. Under sju år hade Chapman studerat skeppsbyggeri i Europas ledande sjöfartsnationer, England, Holland och Frankrike. Efter drygt ett års anställning får han ett specialuppdrag; att inventera förekomsten av furutimmer lämpligt till fartygsbygge i Finland och norra Sverige.

Chapmans resväg inritad på en karta av Hällströmin och Hermelin med titel Soumen karttakirja 1799

I november 1758 ger han sig iväg till Åbo och under fem månader färdas han längs Finlands västra kust, runt Bottenviken ner längs den östra norrlandskusten för att vara tillbaka i Stockholm i april 1759, sammanlagt 161 dagar Han har då färdats 451 mil.

Under resan förde Chapman en detaljerad resedagbok som förvaras i Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona. Här noterar han färdvägen och vilka orter han besöker och dagboken är full av intressanta detaljer om hur det var att färdas mitt i smällkalla vintern. Men han beskriver hur han bedömer virkeskvalitén genom att analysera årsringarna i de furor som han låter fälla i olika distrikt.

Sammantaget är resedagboken ett unikt dokument och har inte tidigare varit publicerad.

Inledningssidan i Chapmans reseskildring från resan till Finland 1758-1759

Dagboken har renskrivits av Harald Anderson som ger följande kortfattade reflektioner i ämnet:

Det kändes ytterst fascinerande att personligen få möta den unge Chapmans resebeskrivning där den finns arkiverad på Örlogsmannasällskapet. Den Chapman vi mest hör talas om är den väletablerade varvschefen, som från 60 års ålder framgångsrikt verkade i Karlskrona ända fram till sin död nästan tre decennier senare. I motsats härtill är det i dagboken en ung, ännu oetablerad men ytterst målmedveten och praktiskt inriktad forskare som framträder. Han tvekar inte att ge sig i kast med en halvårslång, strapatsrik vinterresa i trakter som han aldrig tidigare besökt för att söka efter ett skeppsbyggnadsvirke, som i bästa fall skall kunna mäta sig med timmer från den i sammanhanget traditionella eken.

Dagboken berättar i huvudsak om skogar och träd, men den uppmärksamme läsaren kan också här och där få glimtar av den omgivande miljö, som mötte Fredrik Chapman under ”Resan genom Finland, Öster och Westerbotn”. — Och ändå handlar denna dagbok om bara ett av alla de guldkorn som ryms på Kungl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek i Karlskrona.

Nedan kommer den av Harald renskrivna resedagboken samt en länk till dokumentet i PDF samt ett dokument som innehåller en lista på de orter som Chapman besökte som även innehåller namnen på vad orterna heter idag.

Chapmans resa genom Finland Öster- och Västerbotten 1758-59

Ortsnamn under Chapmans vinterresan