2004*9039

Ritning på en Pråm at Ro med 10 par Åror 3 man till åran

Fartygsritning

Ritning på en Pråm at Ro med 10 par Åror 3 man till åran; Som i det närmaste är öfverens Stämmande med hvad den af Hans Kong May i nåder förordnade Deputation till Skieps Certnes förbättrande i underdånighet Projecterat och tillstyrckt; att föra 2 Stycken Batterien och 4 styck 12 pundige Canoner som i hast kunna uppsättas och brukas på Hålmar i Skärgården. Är Lång öfver Stäf 74 Fot, Bred 20 Fot, Djupgående med sin last, en Månads Proviant och 1/3 månads Vatn för 80 man. Dess egen Bestyckning är 16 Styck 3 pundiga Nickhakor

Stockholm den 20 october 1772

Fredrik H Chapman

Tuschritning

44×104 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »