2004*9035

Ritning på en Pråm med 2ne Däck som kan ros från öfvra Däcket med 16 par åror

Fartygsritning

Ritning på en Pråm med 2ne Däck  , 5 man till åran, hvilket i det närmaste Är överensstämmande med den af Hans Kong may till Skieps Certners förbättrande senast i nåder deputation i underdånighet Projecterat och tillstyrckt såsom till den större sorten Pråmar. Dess längd öfver Stäf 158 fot, Bredd efter yttre  kant av Timren 35 fot, Diupgående med full armering, 2 Månaders Proviant och en månads Vatn för 300 mans besättning 9 fot, Styckeportarnas höjd öfver vatnet 3 …(skada), Höjd mellan Däck emellan  balkarne …(Skadat) Krops Rymden under vatn efter yttre kant af Timren Cub Fot (skadat). NB: detta fartyg behöver ingen Batt….(skadat)

Dess bestyckning är 22 st 24 pundiga och 4 st 12 pundiga Skråcanoner

Samt 18 st 3 pundiga Nickhakor, som på följande sätt är Distribuerade at På understa däcket 8 st 24 pundiga canoner på vardera sidan, fram uti backen 4 st 24 pundig at skjuta för ut. I cajutan 2 st 24 pundiga Canoner at skjuta ackterut, fram på backen 4 st 12 pundig Skråkanoner att skjuta förut, 8 par nickhakor öfver Cajutan att skjuta ackter ut. Jämför ritning i Svenska Flottans Historia II s. 327

Approberad: Stockholm i Råd Cammaren den 18 april 1769 /Adolph Fredrich

Stockholm den 2 mars 1769

Fred H Chapman

Tuschritning

51×123 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »