2004*9034

Ritning på en Pråm med et Däck skans

Fartygsritning

Ritning på en Pråm med et Däck skans och Back Som kan ros med 12 par åror 5 man till åran, hvilken i det närmaste är överes Stämmande med hvad den av Hans Kong. Majit till Skieps certernes förbättrande Senast i nådertill förordnande deputation i underdånighet Projecterat och tillstyrckt Såsom till den mindre sortens Pråmar.

Dess längd öfver Stäf 120 for, Bredd efter yttre kanten av Timren 31 fot, Diupgående med full armering en månads Proviant Och 14 dag. Vatn för 200 man besättning 8 fot. Styckeportarnas högd öfver vatnet 4 ½ fot. Kropsrÿmden under vatn efter ytterkant af Timren Cub fot 14100. Dess bestyckning är 4 st 24 pundiga canoner på hvardera sidan som Komma att ligga uti Laveter på det sättet fästade till själva fartyget At Canonerne kunna riktas, men ey få reculera, då de afskjutas på det Fartyget ey må taga öfverhalningar, hvar af skotten bliva osäkra under en canonade At skjuta rätt förut 2 st 24pundiga Canoner och en Haubitz, även på backen 2 st Skråcanoner Med 12 punds Caliber på Däck en 60 pundig Mörsare att skjuta ackterut, 2st 12 pundiga Canoner i Cajutan. På Rellingarna ackter och för 10 st 3 pundiga nickhakar.

Stockholm den 4 april 1769

Fred H Chapman

Dess tackling, fåckemast med Latinsegel, Stormasten med Råsegel, flygande Toppsegel (?) mezanmasten med spri och halv mezan.

Tuschritning

49×104 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »