Debatt och inlägg

Under fliken Tidskrift i Sjöväsendet återfinns från och med dagen underrubriken ”Fristående artiklar”. Innehållet består av artiklar och inlägg skrivna av ledamöter ur Kungl. Örlogsmannasällskapet eller särskilt inbjudna författare. Artiklarna är av den arten att de kvalitetsmässigt uppfyller de krav som krävs för publicering i Kungliga Örlogsmannasällskapets ”Tidskrift i Sjöväsendet” men att de av olika skäl (tidsmässiga, utrymmesmässiga eller andra skäl) inte kan publiceras där.

Först ut är ledamoten, konteramiral (PA), Göran R. Wallén med artikeln:

FA 1, Några kommentarer till Bengt Gustafssons artikel i TiS 2013.2, Göran Wallén