Debatten om Flottan och Försvaret, inför försvarsbeslut 2020

Senast den 14 maj 2019 ska försvarsberedningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten ska utgöra beslutsunderlag (förhoppningsvis) inför försvarsbeslut 2020. 
Länk: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvarsberedningen/

Innan beredningen är inlämnad och innan försvarsbeslutet är taget så finns det utrymme att påverka beslutsfattarna i ”rätt riktning”. Nedan finner ni en liten sammanställning över försvarsdebatten i allmänhet men också om flottan och dess fartyg i synnerhet. Märk väl att sammanställningen inte gör något anspråk på att vara komplett. 

Flottan och Marinen behöver nya och flera fartyg, behovet är skriande, samtidigt som vårt kustförsvar är hopplöst litet i dagsläget. En Amfibiebataljon för att försvara 270 mil kust, skrattretande? 

Hoppas beslutsfattarna tar stor hänsyn till detta faktum. 

Viktig och trevlig läsning!  

Läsvärt från Oksanen. 
https://www.helahalsingland.se/artikel/ledare-centerpartistisk/oksanen-spela-inte-sanka-skepp-andersson

”Tredubbla marinen för en säkrare svensk ekonomi.” 
KÖMS förutvarande ordf. Örlogskapten Mikael Zell
DI Debatt 10 januari, 2018.
https://www.di.se/debatt/debatt-tredubbla-marinen-for-en-sakrare-svensk-ekonomi/

”Farligt bygga försvaret på gissningar om sannolikhet”
Anders Brännström, generalmajor, Bo Hugemark, överste Jan Mörtberg, överste, samtliga är ledamöter av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
SvD debatt, 22 januari, 2018.
Planeringen av Sveriges försvar måste utgå från de reella militära förmågorna hos potentiella angripare – inte från gissningar om sannolikheten för ett angrepp. Sådana bedömningar bör avskaffas i försvarspolitiska sammanhang, skriver tre ledamöter av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
https://www.svd.se/farligt-bygga-forsvaret-pa-gissningar-om-sannolikhet

”Glöm inte utrikeshandel i pånyttfött totalförsvar”
Bo G Hall, fil dr, kommerseråd emeritus och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
SvD debatt, 3 februari, 2018.
https://www.svd.se/glom-inte-utrikeshandel-i-panyttfott-totalforsvar

Kommentar: ”Glöm inte undervattenshotet!”
Emil Svensson, pensionerad kommendör av första graden och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
SvD debatt, 16 februari, 2018.
https://www.svd.se/kommentar-glom-inte-undervattenshotet

”Så här kan försvarsbeslutet 2020 bli”
Karlis Neretnieks, tidigare rektor för Försvarshögskolan och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Om att moderaternas försvarspolitiska rapport kan bli plattform för Försvarsberedningens förslag till utformningen av det svenska försvaret 2021-2025.
SvD debatt, 30 juni, 2018.
https://www.svd.se/sa-har-kan-forsvarsbeslutet-2020-bli
 
”Därför behöver vi ha en ”krigsavhållande” förmåga”
Krister Andrén, försvarsanalytiker som tidigare arbetat inom FOI, Försvarsmakten och Regeringskansliet. Han har bl a varit rådgivare till två överbefälhavare. Om att den anorektiska insatsstruktur som bestämdes för femton år sedan fortfarande ligger fast trots all politisk retorik om ett nationellt försvar.
SvD debatt, 24 oktober, 2018.
https://www.svd.se/darfor-behover-vi-en-krigsavhallande-troskelformaga

”Aktiv utrikespolitik kräver starkt försvar”
Stefan Ring, tidigare huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan. Om den oroväckande obalansen mellan idealism och realism.
SvD debatt, 11 november, 2018.
https://www.svd.se/aktiv-utrikespolitik-kraver-starkt-forsvar

”Omräkning av index äter upp ökning av försvarsbudget” 
SvT Nyheter Inrikes, 23 november, 2018.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/omrakning-av-index-ater-upp-okning-av-forsvarsbudget?fbclid=IwAR3FJ8HeZnZoTKg7QL85WxdnxbG7ZQUq66nNh05cer1FxeVcCH8JK_qMy2g

”Det krävs ett tydligt och fast ledarskap på alla nivåer”
Jan Hyllander, om att försvarsreformen är underfinansierad men att genomförandet dessutom präglas av okunskap, ovilja och oförmåga.
SvD Ledare, 21 december, 2018.
https://www.svd.se/det-kravs-ett-tydligt-och-fast-ledarskap-pa-alla-nivaer?fbclid=IwAR3GT-1uAd5d95UIS2Y3PdBu0OKXBH1izdubegWyG7MfeZSCPIfDue_HvBE

”Sverige måste stärka det marina försvaret.”  
Bo Rask, sekreterare KÖMS och kommendör. DI debatt, 7 januari, 2019.
https://www.di.se/debatt/sverige-maste-starka-det-marina-forsvaret/?fbclid=IwAR21cADLjhFsrtkI5a6KgNmcI-wekP7XNE6lnhqFeLRf6Nl-s61g1yFnfRM

”Utan personal blir det inget försvar” 
Carl Bergqvist, om att personalförsörjningen är det svenska försvarets stora ödesfråga.
Svenska Dagbladet, 14 januari, 2019.
https://www.svd.se/utan-personal-blir-det-inget-forsvar?fbclid=IwAR3Ogc52I3FSUiUEZG7_-vS2TIeoDEB0fVvOfvM2bTo3jNVQYQNvngnTLzU

”Sverige behöver en stark marin.”
Jens Nykvist, Konteramiral, Marinchef.
SvD debatt, 16 februari, 2019.
https://www.svd.se/sverige-behover-en-stark-marin?fbclid=IwAR3Q7PxTw8nIfq1IypXUcavwm3_Go7kOBw1oDRTD4SulhlDup1syoko71R4

”Om Sverige ska försvaras måste landet kunna försörjas.” 
Bo Rask, sekreterare KÖMS och kommendör. Om att Försvarsberedningens uteblivna prioritering av nya ytstridsfartyg visar man inte inser att svenskt territorium även omfattar sjöterritoriet.
SvD debatt, 20 februari, 2019.
https://www.svd.se/om-sverige-ska-forsvaras-maste-landet-kunna-forsorjas?fbclid=IwAR1pOwq82aZEQTacbLSeqiZ1ilksI9UrbM8rZq1Jdj96rB2D9D7BEX22cIY

”Kustflottan går åter till Sjöss”
Kommendör Göran Frisk, ledamot KÖMS
Försvar och Säkerhet, 5 mars, 2019.
http://kkrva.se/kustflottan-gar-ater-till-sjoss/

”Därför måste Sverige dubbla Marinen”
Dag Sundström, partner på InterPares och Per Egon Johansson, entreprenör och f.d. statssekreterare.
Om vikten av en stark svensk marin i tider av såväl fred som kris och krig.
SvD debatt, 15 mars, 2019.
https://www.svd.se/darfor-maste-sverige-dubbla-marinen
 

”Med 270 mil kust behöver vi fler än sju ytstridsfartyg”
Niklas Wiklund, försvarsdebattör och fristående krönikör på BLT:s ledarsida. Ledare, Blekinge Läns tidning, 16 mars 2019.
http://www.blt.se/ledare/med-270-mil-kust-behover-vi-fler-an-sju-ytstridsfartyg/?fbclid=IwAR1iHBY87t7xL0JevBei2yb03lokVPV2EPVVhZmzO05gki9CCap8Ilxds2U

”Sjöfartsskydd – för att samhället ska fortsätta fungera”
Försvarsmaktens hemsida, 19 mars, 2019.
Samhället är helt beroende av att handelsfartygstrafiken fungerar utan friktioner. Blir det avbrott i tillförseln av varor och drivmedel tar det inte många dagar innan det påverkar vårt samhälle. Delar av marinen genomför denna vecka en övning i skyddet av den civila fartygstrafiken till och från Sveriges viktigaste hamn.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/03/sjofartskydd-for-att-samhallet-ska-fortsatta-fungera/?fbclid=IwAR0qetXUt03mq04SqcceXft07P-L8G_iFuYjqiSz72atTptoCVBpadlGN9A

”1 000 soldater deltar i marin beredskapsövning på Västkusten”
SvT Väst – nyheter, 16 mars, 2019.
Under helgen kommer runt 1000 soldater och 35 fartyg genomföra en stor beredskapsövning på Västkusten. Anledningen är ett osäkert säkerhetsläge tillsammans med Göteborgs hamn centrala roll för hela den svenska handeln.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stor-marin-beredskapsovning-pa-vastkusten?fbclid=IwAR2NcDiqeV9L4cThpArfl9oFsY53NjkoqGZcPjU0N2ORkKxq-lL3YYAX5oo
 
”Så snabbt börjar Sverige svälta”
Adam Cwejman, journalist och skribent.
Göteborgs Posten, ledare. 24 mars, 2019.
Stänger Göteborgs hamn så tar mat och drivmedel i Sverige slut efter en vecka. Därför behövs såväl större permanent marin närvaro som ordentliga matlager.
https://www.gp.se/ledare/s%C3%A5-snabbt-b%C3%B6rjar-sverige-sv%C3%A4lta-1.14141612

”Marinen riskerar halka efter – behövs nya korvetter”
SvD Nyheter, lördag 13 april, 2019.
– Det vore olyckligt om man skulle ställa försvarsgrenarna mot varandra, säger ÖB i en SvD-intervju.
https://www.svd.se/ob-marinen-riskerar-halka-efter–behovs-nya-korvetter?fbclid=IwAR3GVInCTwaHsEa30UUjf4ftTTwQsqZ8ySEdcvHzI_w83tetRAOwPRQm6_w

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »