Digitalisering av Tidskrift i Sjöväsendet

I dagarna har projektet ”Digitalisering av Tidskrift i Sjöväsendet” startat.  Innebörden är att samtliga nummer av Tidskrift i Sjöväsendet som utkommit sedan starten 1835 successivt kommer att göras tillgängligt via akademiens hemsida i syfte att underlätta för såväl forskare, studenter och andra marint intresserade att kunna ta del av allt det material som genom åren publicerats. Projektet har möjliggjorts genom det anslag som nyligen beviljats KÖMS från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och kommer att pågå under ett drygt år. Först ut är årgången från 2005 och ambitionen är att innan årets slut ha lagt ut samtliga nummer som utgivits sedan 1920 och att resterande nummer (1835-1919) läggs ut innan augusti månad 2014. Numren läggs ut i PDF-format i ett format som avväger bildkvalitet och filstorlek.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »