Diskussionsunderlag inför debattkvällen den 2 september på FHS

Bifogade artiklar på blå länk enligt nedan kommer, utom vad avser Henrik Mandéus artikel att införas i det under september utkommande tredje numret av Tidskrift i Sjöväsendet (Mandéus artikel var införd i TiS nr 4 2012).

Artiklarna utgör grunden för måndagens debattkväll och Henrik Mandéus och Christian Hoas kommer själva att presentera sina artiklar och de argument som ligger bakom. Anton Sjödin, som är elev på Officersprogrammet och för närvarande på SSS, har inte möjlighet att närvara och Anders Persson är till sjöss.

Debatten kommer att vara fri och givetvis kunna beröra andra ämnen än de som presenteras men vi kommer inledningsvis att säkerställa att författarna ges det debattutrymme som deras ansträngningar med sina artiklar förtjänar.

En genomläsning av artiklarna inför debattkvällen rekommenderas.

Varmt välkomna!

Thomas Engevall

Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet

Underlag debattkväll KÖMS

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »