Ehrensvärdsamlingen i KÖMS:s arkiv

Kungliga örlogsmannasällskapets arkiv har skapats av och handlar till stora delar om Sällskapets ledamöter. Genom enskilda gåvor och större donationer har under åren ett stort örlogshistoriskt arkiv med ett unikt innehåll successivt byggts upp. Här finns handlingar med personlig anknytning till enskilda ledamöter men också handlingar som berättar om ledamöternas örlogsmarina verksamheten. Denna del av arkivet omfattar ca 800 poster. Arkivet innehåller också en stor Chapmansamling donerad till Sällskapet 1879 av skeppsbyggarens sonson överste Carl Edvard af Chapman.

 

En samling med annorlunda bakgrund är Ehrensvärdssamlingen, som köptes från Thulin & Ohlsons antikvariat i Göteborg 1936. Samlingen kommer från familjen Ehrensvärds slott Tosterup i Skåne. Största delen av slottsarkivet hade 1919 deponerats på Riksarkivet. Resterande delar av arkivet utbjöds till försäljning 1936 och köptes av Thulin & Ohlsons antikvariat. På företagets hemsida beskrivs hur en av ägarna, Erik Ohlson, med vantar på händerna, gick igenom samlingen på Tosterups kalla och dragiga slottsvind. Även delar av slottsbiblioteket såldes ut och i tre kataloger erbjöds samlingarna den antikvariska bokmarknaden. I ett PM i en av katalogerna beskrivs samlingarna så här: ”Biblioteket var visserligen inte särskilt stort- omkring 8000 volymer – men märkligt ur den synpunkten att det till sin äldre – och väsentliga – del tillhört två av Sveriges märkligare män, Sveaborgs skapare Fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd och hans son, den kände konstfilosofen och generalamiralen greve Carl August Ehrensvärd”. Tre köpare; Sjöfartsmuseet i Göteborg, Örlogsmannasällskapet i Karlskrona och Kulturen i Lund köpte i varierande omfattning stora delar av denna unika samling.

Bilden visar den stiliga 30-tals kartongen som tillverkades för samlingen. Den innehåller en inklistrade förteckningen över hur samlingen såg ut.

Samlingens innehåll

Det har inte gått att få fram en detaljerad förteckning över vilka poster som köptes in 1936, varken i Sällskapets protokoll eller i Thulin & Ohlsons arkiv. Hur urvalet för inköpen till KÖMS har gjorts, har inte kunnat bedömas men inköpet anges i protokollen som ”en större samling kartor, gravyrer och böcker” sammanlagt ett 50-tal poster, i huvudsak handlingar med anknytning till Karlskrona och Blekinge.  Det skall särskilt noteras att samlingen inte innehåller några fartygsritningar även om sådan fanns att tillgå vid försäljningen, bland annat ett tiotal Chapmanritningar på skärgårdsflottans fartyg.

I Sällskapets arkiv finns en specialgjord kartong, märkt K.Ö.M.S  Kartor m.m. ur Ehrensvärdska Samlingen å Tosterup Slott Förvärvad 1936. På kartongens insida finns en fastklistrad förteckning där 51 handlingar är beskrivna och med numret i auktionskatalogen och priset angivet. I förteckningen har samlingen grupperats i fjorton ritningar på stadsplaner, fem ritningar på befästningar, Tjugo ritningar på nya dockbyggnaden, åtta sjökort och fem ritningar under rubriken ”Diverse” Denna förteckning har bedömts som ett originaldokument över samlingens innehåll och uppgifterna överensstämmer med de sparsamma uppgifterna i protokollen. Går man till antikvariatets kataloger kan man se att Karlskronamaterialet har samlats under en rubrik som omfattar 54 nummer varav sällskapet har köpt 37, dessutom åtta sjökort och fem diverse.

Ehrensvärd och Thunberg

Men hur har då dessa handlingar om Karlskrona och Blekinge hamnat i arkivet på familjen Ehrensvärds slott Tosterup i Skåne? För att förstå bakgrunden till Ehrensvärdsamlingen är de 20 ritningarna från bygget av nya dockorna i Karlskrona som startade på 1750-talet, det som idag kallas Femfingerdockorna, det viktigaste materialet. Med all sannolikhet kan dessa ritningar knytas till Daniel af Thunberg, överdirektören för nya dockbygget i Karlskrona och nära vän till Flottans dåvarande chef Carl August Ehrensvärd.

Frågan kan därför med stor sannolikt besvaras med namnet Carl August Ehrensvärd, militär, konstnär, arkitekt och författare. Han föddes 1745 och växte upp på Sveaborg, en kombinerad befästning och örlogsbas för skärgårdsflottan utanför Helsingfors. Han blev fänrik redan som 15 åring och utsågs 1784 till överamiral och flottchef och flyttade till Karlskrona. Samma år flyttade Örlogsmannasällskapet från Stockholm till Karlskrona och vid sammanträdet den 18 juli ställdes en förfrågan till överamiralen Ehrensvärd om hans beskydd av Sällskapets verksamhet.

I Karlskrona fanns också sedan 1759 Daniel af Thunberg, en gammal bekantskap från Sveaborg. Ehrensvärd lämnade sin tjänst vid flottan 1794 men bodde kvar omväxlande i Karlskrona och på slottet Tosterup i Skåne. Daniel af Thunberg dog 1788 och Ehrensvärd köpte Thunbergs egendom Vedeby strax utanför Karlskrona. Det är rimligt att tro att ritningarna på dockbygget fanns i kvarlåtenskapen efter af Thunberg. Det var ritningar från 1750 – 60-talen, alltså ett inaktuellt material som var trettio år gammat. Varken hustrun Maria eller sonen Lars Daniel kan förmodas ha haft intresse för dessa gamla ritningar. Däremot vet man att allt personligt material, bland annat hundratals brev togs om hand av sonen Lars Daniel.  Kan det helt enkelt vara så att ritningarna låg kvar på någon hylla i huset på Vedeby och tillföll Carl August Ehrensvärd, som, när han lämnade Karlskrona för gott 1795, placerade handlingarna i arkivet på familjeslottet Tosterup. Det finns inget material i samlingen som är daterad efter 1788, af Thunberg dödsår, inte heller någon handling som anknyter till Ehrensvärds verksamhet som sjöofficer och flottchef.

Tidigare katalogiseringar

KÖMS:s samlingar, bibliotek, konstsamling och arkiv har katalogiserats vid olika tidpunkter och med olika system. Biblioteket är numera sökbart i LIBRIS och i början av 2000-talet gjordes en omfattande katalogisering av Sällskapets arkiv. Varje arkivhandling fick ett identifikationsnummer, 2004* samt ett fyrställigt nummer. Den nu aktuella katalogiseringen följer denna numrering med tillägg av numret  i Thulin&Ohlsons bokkatalog Nr. 100 från 1936. Som ett kuriosum har också katalogpriset angetts.

Det skall avslutningsvis anmärkas att inköpet av delar av Tosterup slottsarkiv inte är familjen Ehrensvärds första kontakt med Örlogsmannasällskapet. I Sällskapets arkiv finns ett gåvobrev daterat den 17 juli 1854 som avser en donation av 50 volymer inriktade på sjökrigsvetenskap från Second lieutenant Augustin Ehrensvärd, född 1815, som tjänstgjorde i den franska flottan fram till sin död i april 1854.

Ehrensvärdsamlingen har bearbetats och katalogiserats av Tom Ohlsson, tidigare 1:e intendent på Marinmuseum i Karlskrona, numera verksam i KÖMS:s bibliotek och arkiv.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »