2004*8980

Plan-Ritning som wisar på hwad sätt 21 RangSkepp kunna Placeras wid Stumb Holmen uti en torr Docka

Plan-Ritning som wisar på hwad sätt 21 RangSkepp kunna Placeras wid Stumb Holmen uti en torr Docka tillika med dess nödige Förrådsbodar för Artolleri och Skepparen, samt en plan för Artolleriet at lägga dess Canoner, likaledes för Skepparen at placera dess Barlast och ankrar uppå.

Ingiven av Nils Psilanderschöld Carlscrona 1757. Copierat Carlscrona den 8 sept 1757 af

J. Fellers.

Ritning i tusch med färglavyr och med beskrivning 74×53 cm

(T&O nr 953, 20:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »