Inbjudan debatt

KÖMS bjuder in marinens yngre officerare till debatt angående marinens framtid

Inför framtiden står Försvarsmakten i allmänhet och kanske Marinen i synnerhet inför en rad stora utmaningar. Det nya personalförsörjningssystemet med soldater och sjömän skall fås att fungera, tvåbefälssystemet införas, fartyg med tillhörande vapen och ledningssystem skall underhållas och måste även nyutvecklas, ett ökande operationstempo med tillhörande krav på logistikfunktionen mötas mm. Samtidigt som denna bild framträder så finns det få eller inga tecken på att marinens del av försvarets ekonomi kommer att stärkas.

Sammantaget innebär detta att alla nya och goda idéer som kan bära mot framtiden måste lyftas och tas fram i ljuset samtidigt som vi även argumenterar för vikten av att satsa tillräckligt stora resurser på de marina förmågorna.

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS), har till syfte att följa och aktivt verka för sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänt. För att möta detta syfte ger KÖMS bl.a. ut Tidskrift i Sjöväsendet, bedriver biblioteksverksamhet för forskning i Karlskrona samt anordnar möten och seminarier. I syfte att möjliggöra för yngre officerare att komma fram i debatten (annat än i bloggvärlden) inbjuder KÖMS soldater, sjömän, gruppbefäl, officerare och speciallistofficerare (inkl reservofficerare) tom graden OF 2 (kapten) att skriva debattinlägg till Tidskrift i Sjöväsendet nr 4 2012 rörande tankar, idéer och förslag rörande marinens nuvarande position samt lämplig kurs mot framtiden.

Instruktioner, tidpunkter mm enligt bifogad fil

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Debatt (PDF)
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »