Nu startar KÖMS jubileumsvecka!

KÖMS jubileumsfirande går nu vidare. Efter två mycket lyckade heldagsevenemang i Karlskrona och Göteborg samt ett uppskattat musikseminarium i Stockholm är det nu dags att genomföra jubileumsveckan i Stockholm.

Det blir ett digert program som varar från måndagen den 8 november till fredagen den 12 november. Därefter följer jubileets höjdpunkt som är högtidssammanträdet den 15 november på Musikaliska och jubileumsmiddagen på Grand Hôtel med kunglig glans.

Projektledare KÖMS 250 år, ledamoten Per-Anders Emilson.

Akademiens olika vetenskapsgrenar svarar för delar av jubileumsveckan. Det hela börjar måndagen den 8 november då vetenskapsgren I (Strategi, operationer och taktik) genomför ett seminarium och förevisningar av marinens förband på Berga.

Vetenskapsgren II (Personal, utbildning och marinmedicin) genomför på tisdagen ett seminarium på Karlberg med rubriken Officersutbildning idag för framtidens marin.

Marin forskning och teknikutveckling är rubriken för vetenskapsgren III:s seminarium på onsdagen. Där presenteras sensorer, ledningssystem, obemannade farkoster över, på och under ytan, vapensystem, mineringssystem och minröjningssystem.

KÖMS återkommande marinkonferens äger rum på torsdagen med rubriken Marinen som strategisk resurs under ledning av akademiens sekreterare Bo Rask.

En omfattande jubileumsskrift i bokform har tagits fram av hedersledamoten Thomas Engevall med bidrag från ett stort antal skribenter. Bokrelease kommer att äga rum på Sjöhistoriska museet fredagen den 12 november.

Utöver detta kommer salut att skjutas med en 24-punds vasakanon och jubileumsmarschen Med förstånd och styrka, skapad av musikdirektör Andreas Hansson, att framföras.

Nedan följer en sammanställning över evenemangen under jubileumsveckan.

 

 

JUBILEUMSPROGRAM I STOCKHOLM

Måndagen den 8 november – Berga/Hårsfjärden

”Försvaret av Sverige börjar till sjöss”

Symposium och materielförevisning. Syftet är att göra några tillbakablickar inom området marina operationer och taktik, beskriva läget idag och ge Kungl. Örlogsmannasällskapets perspektiv på framtiden inom marina operationer och taktik. Vidare kommer vi att förevisa delar av marinens nuvarande materiel för sjöstrids- och amfibieförbanden. Genomförandet äger rum på Berga och Hårsfjärden.

 

Plats:            Berga och Hårsfjärden

09:00            Busstransport från Cityterminalen Stockholm. Bussarna är märkta KÖMS.

10:00            Samling byggnad Niord

10:20            Inledning och välkommen till symposium
Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hälsar välkommen och introducerar moderator ledamoten Per Edling.

12:30            Lunch på Berga Slott

13:30            Materielförevisning av fartyg och amfibieförbands materiel

15:30            Kaffe och fortsatta diskussioner

17:00            Busstransport till Cityterminalen

18:00         Aktiviteten slutar

 

 

JUBILEUMSPROGRAM I STOCKHOLM

Tisdagen den 9 november – Karlberg

”Officersutbildning idag för framtidens marin”

År 2019 gav Kungl. Örlogsmannasällskapet ut skriften En marin för Sverige – personaldelen. Läs den HÄR! Den beskriver hur marinen bör personalförsörjas, vilka personalbehov som finns och hur dessa behov bör tillgodoses. I skriften föreslås ett antal förändringar, bland annat i dagens militära utbildningssystem.

Syftet med symposiet är att markera Kungl. Örlogsmannasällskapets position som en betydelsefull arena för diskussioner om marinens utbildningsfrågor. Målet är att öka åhörarnas förståelse för de viktiga vägval som Försvarsmakten gjort och som den står inför när det gäller utbildning till och av officerare i marinen.

 

Plats:            Militärhögskolan Karlberg, Stockholm

Från 14:30            Samling Militärhögskolan Karlberg (Samlingssalen)

15:00            Inledning och välkommen

Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hälsar välkommen och introducerar de två moderatorerna ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad.

15:10            Utbildas marinens officerare på rätt sätt?

Under 2000-talet har officersutbildningen successivt förändrats i flera avseenden. Från det att försvarsgrenarna och truppslagen hade egna officershögskolor, är utbildningen nu i stor utsträckning helt försvarsmakts-gemensam. Befälssystemet har reformerats, med följden att officerare och specialistofficerare utbildas på olika sätt och att utbildningen till officer har akademiserats. Ger detta marinen tillgång till rätt utbildade officerare?

 • Är officerarna relevant förberedda för sina första befattningar vid förband?
 • Är utbildningen till officer för teoretisk?
 • Tillgodoses de olika behov som flottan respektive amfibiekåren har?
 • Inledning av kommendör Jonas Källestedt, chef för Sjöstridsskolan, följt av paneldiskussion.

16:00            Reservofficeren – en underutnyttjad resurs i marinen?

Reservofficerssystemet är en kostnadseffektiv del av personalförsörjningen för att säkerställa kompetensbehov som varierar över tid. Tillgången till reserv­officerare sägs ofta vara särskilt betydelsefull för organisationens för­måga att tillväxa. Trots detta utbildar marinen knappt en handfull reserv­officerare varje år och det är tveksamt om utbildning och tjänstgöring hänger ihop på ett sätt som är optimalt. Hur kan systemet utvecklas för att ge bästa effekt?

 • Hur kan rekryteringen utvecklas?
 • Utbildas reservofficerarna på rätt sätt?
 • Vilken uppgift bör reservofficerare ha i marinens förband?
 • Hur kan reservofficerarnas civilt förvärvade kompetens tillvaratas?
 • Inledning av örlogskapten Johan Hamnegård, ordförande i Svenska Flottans Reservofficersförbund, följt av paneldiskussion.

16:45             Kaffepaus

1710              Mariningenjören – förutsättningen för fortsatt teknik i framkant?

Mariningenjörskåren har tjänat den svenska marinen väl; att Sverige har egen­utvecklade örlogsfartyg i världsklass är ingen slump. Trebefälssystemet innebär att mariningenjörerna på sikt blir marinens enda tekniska OF. Åter­väx­ten av nya mariningenjörer har gått på sparlåga i 20 år. Ett system för rekry­te­ring av försvarsingenjörer är återinfört, men ger endast en eller två nya marin­ingen­jö­rer per år. Attraktionskraften är låg relativt civilingenjörens gynnsamma ar­bets­marknad. Omtag och nytänkande behövs.

 • Hur väcka intresset för mariningenjörsyrket hos civilingenjörsstudenter?
 • Vad kan enskilda förband göra för att bidra till en större mariningenjörskår?
 • Vilka är möjligheterna för marinintern officersutbildning av civilingenjörer?
 • Finns möjlighet att påverka befordringsgången för mariningenjörer?
 • Vad kan göras för att behålla de mariningenjörer vi har?
 • Inledning av kommendörkapten (mariningenjör) Mattias Svedin, följt av paneldiskussion.

17:50             Avslutning och summering.

18:00             Symposiet slut

 

JUBILEUMSPROGRAM I STOCKHOLM

Onsdagen den 10 november – IVA

”Marin forskning och teknikutveckling”

Syftet är att presentera trender och visioner inom marin forskning och teknikutveckling med hjälp av några svenska framstående försvarsindustriföretag.

De huvudområden som kommer att presenteras är; sensor- och ledningssystem, obemannade farkoster över, på och under ytan, ubåtssystem, vapensystem, minerings- och minröjningssystem.

Plats:            Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler Grev Turegatan, Stockholm

12:30            Registrering och kaffe

13:00             Inledning och välkommen

Anders Grenstad, konteramiral och ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hälsar välkommen och introducerar moderator, ledamoten konteramiral Odd Werin.

Inledning av viceamiral Jonas Haggren chef ledningsstaben Försvarsmakten och Dr. Sara Mazur forskningschef vid Knut och Alice Wallenberg Stiftelse.

Omvärldsuppfattning av ledamoten Bo Wallander. Redovisning av aktuell forskning och teknikutveckling inom området sensorer, ledningssystem och sambandssystem.

Verkan ledamoten Patrik Selling. Redovisning av aktuell forskning och teknikutveckling inom verkansområdet robotar, kanoner och projektiler mm.

Plattformar ledamoten Hans Wicklander. Redovisning av aktuell forskning och teknikutveckling inom området ubåtar, ytfartyg, andra farkoster, robotik mm.

Införande av ny teknik av ledamöterna Mats Elofsson, Odd Werin och Mats Nordin. Diskussion om hur Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Försvarets Forskningsinstitut, Universitet och högskolor samt industrin tillsammans skall kunna öka tempot i omsättningen av ny teknik till marin operativ förmåga.

17:00             Avslutning 

Efter seminariet inbjuder Kungl. Örlogsmannasällskapet till förfriskningar och en enklare måltid som ger möjlighet till fortsatta diskussioner angående marinforskning och teknikutveckling.

 

 

JUBILEUMSPROGRAM I STOCKHOLM

Torsdagen den 11 november – Medelhavsmuseet

”Marinen som strategisk resurs”

Plats:            Medelhavsmuseet Fredsgatan 2, Stockholm

12.30            Registrering och kaffe

13.00            Inledning och välkommen

Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hälsar välkommen och introducerar moderator ledamoten Niklas Granholm.

13.05             Sekreteraren Bo Rask presenterar de viktigaste slutsatserna i Akademiens arbete ”En Marin för Sverige” och kommenterar Försvarsbeslutet 2020.

13.15            Ledamoten Peter Thomsson talar om havets betydelse för försörjningen.

13.35             Moderatorledd diskussion.

14.00             Ledamoten Per Edling talar om den strategiska betydelsen av väst- och sydkusten. Vad krävs för att fartyg ska kunna framföras säkert i ett havsområde? Vilket ansvar har Sverige för säker sjötrafik inom svenskt territorialhav och hur håller vi Öresund och Bälten öppet för fartygstrafik mellan väst- och ostkusten samt för tredje parts inpassering till Östersjön?

14.40             Kaffepaus

15.00             Per Kartvedt representant for Sjømilitære Samfund, Norge redovisar Et norsk, maritimt perspektiv på Västerhavet, Skagerak/ Kattegat og Östersjöutloppen.

15.30             Moderatorledd diskussion.

15.45             Ledamoten Robert Dalsjö. Var finns det operativa och strategiska sammanhanget? Vilka behov har Nato för sina egna syften, och vilka krav ställer det på oss? Vilka behov har Finland?

16.15             Avslutande moderatorledd diskussion.

16.30             Ordförande avslutar

Efter seminariet inbjuder Kungl. Örlogsmannasällskapet till förfriskningar som ger möjlighet till fortsatta diskussioner om marinen som strategisk resurs och de operativa kraven på marinen.

 

 

JUBILEUMSPROGRAM I STOCKHOLM

Fredagen den 12 november – Sjöhistoriska museet

Bokrelease av jubileumsskrift

Hedersledamoten konteramiral Thomas Engevall är initiativtagare till Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumskrift – MED FÖRSTÅND OCH STYRKA GENOM 250 ÅR – och är även ansvarig redaktör för framtagande och presentation. Fredagen den 12 november presenteras jubileumsskriften vid en aktivitet på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Jubileumsskriften kommer att spegla Kungl. Örlogsmannasällskapets bakgrund, instiftandet 1771 och ge en tillbakablick på de senaste 50 åren. Boken ger en beskrivning av Kungl. Örlogsmannasällskapet idag dess syfte, aktiviteter och mål. Boken reflekterar även över svensk sjömakt under 250 år. Akademiens bibliotek beskrivs utförligt och delar av akademiens konst beskrivs.

De olika vetenskapsgrenarna beskriver i sina kapitel viktiga händelser inom strategi, operationer och taktik, personal, utbildning och marinmedicin, maritim teknik samt sjöfart och andra vetenskapsområden med betydelse för sällskapets verksamhet. Vidare beskrivs utvecklingen av havsrätten, Norra ishavets geologi och oceanografi samt genomförda större arrangemang under senaste 50 åren.

Utöver detta beskrivs jubileumsprogrammet under år 2021 och tillkomsten av Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsmarsch – Med Förstånd och Styrka.

Plats:            Sjöhistoriska museet, Stockholm

13.00             Samling Minneshallen Sjöhistoriska museet

13.30             Jubileumskriften – MED FÖRSTÅND OCH STYRKA GENOM 250 ÅR – presenteras av författarna genom några korta föredrag.

14.30             Örlogsmannasällskapet inbjuder till förfriskningar som ger möjlighet till fortsatta diskussioner om jubileumsskriften.

 

15.30             Avslutning