Fristående artiklar

I serien ”Fristående artiklar” utges artiklar och inlägg av ledamöter av Kungl. Örlogsmannasällskapet eller särskilt inbjudna författare. Artiklarna är av den arten att de kvalitetsmässigt uppfyller de krav som krävs för publicering i Kungliga Örlogsmannasällskapets ”Tidskrift i Sjöväsendet” men att de av olika skäl (tidsmässiga, utrymmesmässiga eller andra skäl) inte kan publiceras där.
Artiklarna numreras löpande och dateras från det datum då de utläggs på Kungl. Örlogsmannasällskapets hemsida.
Administration av artiklarna sker av Tidskrift i Sjöväsendets redaktör; e-post: editor@koms.se
Författare ansvarar själv för innehållet i respektive artikel.

FA 1, Några kommentarer till Bengt Gustafssons artikel i TiS 2013.2, Göran Wallén

FA 2, Longitudproblemet i Sverige 1750-1815, Kent Nordström

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »