Förlängt ”presstopp” till den 18/8 för Marinens yngre personal att skriva i TiS n:r 3 2013

Sluttidpunkten för Marinens soldater, sjömän, gruppbefäl, specialistofficerare (tom OR 7 – fanjunkare) och officerare (tom OR 2 – kapten) att skriva debattartiklar kring marinens framtid som kommer att publiceras i TiS n:r 3/2013 (i likhet med TiS n:r 4/2012) är senarelagt till den 18 augusti! Bidrag ska vara redatkören tillhanda senast 2013-08-18 på e-post: editor@koms.se  Omfattning 1200-1800 ord. Detaljanvisningar mm i bifogad fil (utom vad gäller datumet). Alla som inkommer med debattförslag i enlighet med anvisningarna kommer att ges en tvåårig prenumeration på TiS oaktat om inlägget ryms i det aktuella debattnumret eller inte.

Tag chansen att påverka genom öppen debatt!

Thomas E. Engevall, Flottiljamiral, Ordförande KÖMS

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Detaljanvisningar för debattbidrag TiS 3/2013
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »