Förlängt ”presstopp” till den 18/8 för Marinens yngre personal att skriva i TiS n:r 3 2013

Sluttidpunkten för Marinens soldater, sjömän, gruppbefäl, specialistofficerare (tom OR 7 – fanjunkare) och officerare (tom OR 2 – kapten) att skriva debattartiklar kring marinens framtid som kommer att publiceras i TiS n:r 3/2013 (i likhet med TiS n:r 4/2012) är senarelagt till den 18 augusti! Bidrag ska vara redatkören tillhanda senast 2013-08-18 på e-post: editor@koms.se  Omfattning 1200-1800 ord. Detaljanvisningar mm i bifogad fil (utom vad gäller datumet). Alla som inkommer med debattförslag i enlighet med anvisningarna kommer att ges en tvåårig prenumeration på TiS oaktat om inlägget ryms i det aktuella debattnumret eller inte.

Tag chansen att påverka genom öppen debatt!

Thomas E. Engevall, Flottiljamiral, Ordförande KÖMS

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

TitelBeskrivning
Detaljanvisningar för debattbidrag TiS 3/2013
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »