H.M. Konungen 50 år på tronen

  • Datum: 2023-11-16
  • Plats: Karlskrona
Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien högtidlighåller H.M. Konungen 50 år på tronen.

H.M. Konungen är förste hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet, som torsdagen 16 november högtidlighåller 50-årsjubileet sedan trontillträdet 1973.

Firandet kommer att högtidlighållas av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl.
Krigsvetenskapsakademien torsdagen den 16 november 2023 i Örlogsstaden Karlskrona i närvaro av H.M. Konungen.

Dagen inleds med ett seminarium i Modellsalen på Marinbasen som bland annat
kommer att belysa det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och den marina utvecklingen.

Seminariet följs av en lunch på Sjöofficerssällskapet i Karlskrona. I samband med
lunchen kommer KÖMS bibliotek förevisas och guidas. Guldkorn ur samlingarna
kommer att presenteras.

Under eftermiddagen kommer SAAB Kockums AB att besökas för en visning av varvet och de pågående projekten.

Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens ledamöter
samt speciellt utvalda gäster kommer att inbjudas. Mer detaljerad information kommer
att presenteras i kommande nummer av Tidskrift i Sjöväsendet.

Eventuella förfrågningar om firandet ställs till projektledaren, ordinarie ledamoten
Per-Anders Emilson via telefon: 070-665 55 26 eller via e-post: pa@paemilson.se eller
akademiens sekreterare Anders Johnson.