Måndagen den 22 januari 2018 i Karlskrona, kl. 17.30

  • Datum: 2018-01-22
  • Tid: 1730
  • Plats: Karlskrona
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL Peter Thomsson.
Seminarium i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Diskussion med ordföranden i Försvarsutskottet Allan Widman. Information om dagens marinofficersutbildning.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »