Onsdagen den 21 mars 2018 i Göteborg, kl. 17.30.

  • Datum: 2018-03-21
  • Tid: 1730
  • Plats: Göteborg
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL Erik Lagersten.
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Seminarium under rubriken ”Brandbekämpning ombord – vad kan vi lära av varandra?”.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »