Kallelse sammanträde och seminarium 2015-02-18

Kallelse till ordinarie sammanträde med val av vice ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde och seminarium inom vetenskapsgren II i Stockholm. Sammanträdet äger rum onsdagen den 18 februari 2015 med början klockan 1700 i Försvarshögskolan Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sverigesalen. Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten står inför när det gäller att bemanna organisationen med personal, genomför KÖMS ett seminarium, med avsikt att belysa bakgrunden till dagens utmaningar och diskutera möjliga lösningar.

Mer information om seminariet återfinns nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Kallelse 20150218
Seminarium ang personalförsörjningen