Kallelse till ordinarie sammanträde 20121212

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i Stockholm. Sammanträdet äger rum i Kastellet onsdagen den 12 december 2012 med början klockan 1730.

Ärenden 

Slutbehandling av stadgeändringsförslaget (finns som separat fil nedan). Omröstning om nu liggande förslag innebärande att stadgeändringsförslaget, i oförändrat skick, antingen antas eller förkastas. Några ytterligare textändringar är således ej möjliga i detta läge. Avgivna poströster kommer att räknas under mötet.

Orientering och diskussion om nu känt planeringsläge för Försvarsmakten. Redovisning av Flottiljamiral Jonas Haggren C Prodmarin HKV och Flottiljamiral Andreas Olsson C AK Sjö FMV.

Anmälan om deltagande görs till akademiens sekreterare Bo Rask senast söndagen den 9 december klockan 1200
(ytterligare detaljer i pdf nedan)

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Principer vid stadgeändring enligt slutbehandlingsförslag
Kallelse till sammanträde
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »