Kallelse till sammanträde i Göteborg

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i Göteborg. Sammanträdet äger rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 1630 ombord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret). Till sammanträdet kommer gäster från Försvarsmakten, sjöfartsintresserade organisationer och medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg att inbjudas.

Mer information i kallelsen nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Kallelse23Mars
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »