Kategori: Inbjudan

Se Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2019 i efterhand

 

 

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens med seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar genomfördes tisdag den 28 maj. Hela konferensen finns att se i efterhand via webben, se länk.

Marinkonferensen modererades av Annika Nordgren Christensen och talarna var är bland annat: Bo Rask, Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Tommy Åkesson, Robert Dalsjö och Niklas Granholm.

 

Länk:

https://livestream.com/EsJoLo/marinkonferensen2019

 

För ytterligare information: Mårten Granberg, ledamot Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil 0707640100.

 

Besök även: www.koms.sealt. följ oss på Twitter

 

 

Vår Gud är oss en väldig borg – Kyrkan och Försvaret

Föreläsning lördag 19 januari 14.00

Kungl. Krigsvetenskapsakadmien deltar tillsammans med Kungl. Örlogsmannasällskapet i en föreläsningsserie med fyra andra kungliga akademier. Temat är kyrkan, konsten och vetenskapen. Serien är fortsättningen på ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. Föreläsningarna spänner således över så vitt skilda ämnen som kyrkans roll i Försvarsmakten, kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum, präster- skapet som lantbrukets föregångsmän och orgelkonstens gyllene epok. Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Kungl. Örlogsmannasällskapet (1771), Kungl. Krigsvetenskaps- akademien (1796) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Föreläsningarna hålls kl. 14.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm (förutom föreläsningen 16 februari som hålls i Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1–5, Stockholm).

Först ut är KKrVA och KÖMS Lördag 19 januari 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal

VÅR GUD ÄR OSS EN VÄLDIG BORG – KYRKAN OCH FÖRSVARET

Kyrkan och religionen har historiskt spelat en mycket stor roll i de krig som Sverige utkämpat. Och fortsätter även i samtida insatser.

Dagens samhälle skiljer sig dramatiskt åt från ett 1600-talssamhälle präglat av lutheransk ortodoxi. Men moralen på judisk-kristen grund ligger djupt lagrad i vårt medvetande och i vår lagstiftning.

Under 1600-talets krig hade kyrkan, med fält- och fartygspräster vid varje regemente och flottans fartyg, två viktiga uppgifter; truppens själavård och att biträda med att upprätthålla krigstukt och stridsmoral. Prästerna var allestädes närvarande till stöd och hjälp; hemma i socknen, i fältlägren, ombord och i strid. Fältropen var ofta ”Med Guds hjälp”.

Så är det inte idag. Svenska insatser i Mali eller Adenviken sker knappast under de fältropen. Andra, syften, som folkrätten i vid bemärkelse, åberopas som moralisk grund. Men behovet av stöd från kyrkan lever kvar, inte minst påtagligt när ett förband eller fartyg utsätts för förluster. Behovet av reflektion och själavård blir starkt. Därför har varje svensk insats, på marken eller till sjöss, en fältpräst, inte för stridsmoral, nu chefens entydiga ansvar, men väl för att sörja för truppens själavård.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens föredrag kommer att belysa dessa aspekter på kyrkans och religionens roll för anda och moral – från Lützen till Adenviken och Mali.

Göran Frisk, kommendör, ledamot Kungl. Örlogsmannasällskapet
Jan Mörtberg, överste, ledamot Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Mona Westerlund Lindberg, sjukhuspräst vid Karolinska universitetssjukhuset

Föranmälan krävs via konstakademien.se

Länk till poster och broschyr finns nedan

Valdebatt om sjöförsvaret den 30 maj

Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi inbjuder till valdebatt om vårt sjöfartsberoende och sjöförsvaret

Lokal: Medelhavsmuseet Fredsgatan 2 Stockholm
Moderator: Annika Nordgren Christensen.  

Program 2 maj 2018: 

13.00 Kaffe serveras 

13.30 Ordföranden Michael Zell hälsar välkommen. Sekreteraren Bo Rask presenterar slutsatserna av Akademiens arbete ”En Marin för Sverige” 

13.50 Ordföranden introducerar moderatorn Annika Nordgren Christensen 

13.55 Försvarsministern Sr Peter Hultqvist anförande 

14.15 Moderatorns och auditoriets frågor till Försvarsministern 

14.40 Försvarspolitiska anföranden och kommentarer till Försvarsministerns anförande från samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska företrädare 

15.00 Försvarspolitisk debatt om sjöförsvaret 

15.30 Avslutning 

Välkomna!
Michael Zell
Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Följ oss live via länk: https://livestream.com/EsJoLo/Marinkonferensen2018 

Anmälan senast 2018-05-25 till sekreteraren Bo Rask genom epost till secretary@koms.se 

Seminariet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro efter anmält och bekräftat deltagande kommer att debiteras med 100 kronor. 

 

Inbjudan finns att ladda hem som pdf nedan

Försvarsmaktens personalförsörjning samt Sveriges relationer med Nato

Såväl Försvarsmaktens personalförsörjning som vårt lands relationer med NATO är högaktuella ämnen. Regeringen har tillsatt utredningar för bägge dessa frågeställningar

De stora förändringar av Försvarsmakten som har genomförts under de senaste åren har till stor del handlat om omställning av personalförsörjningssystemet till dagens yrkesförsvar.

Anställningsformerna för våra gruppbefäl, soldater och sjömän är dock bara en del i den omfattande förändringen av kompetensförsörjningssystemet Försvarsmakten genomför. Nu diskuteras också en återgång till ett delvis kombinerat yrkes- och värnpliktsförsvar då det hittills visat sig svårt att fylla alla befattningar med kompetent personal. Vi börjar nu få en bild över de utmaningar Sverige står inför för att säkerställa de marina stabernas, skolornas och förbandens personalbehov.

De säkerhetspolitiska utmaningarna i vårt område växer och många anser att vårt land snarast ska söka medlemskap i NATO för att med artikel V i NATO stadgan få del av det kollektiva försvaret ett NATO medlemskap ger. Hur kan det påverka vår personalförsörjning?

Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson med stor erfarenhet från NATO kommer att redovisa sin bild av detta.

Lokal: Kungl. Myntkabinettet

Tidpunkt: Tisdagen den 8 november mellan klockan 14.00 – 17.00

Program:
14.00 – 15.00 Kaffe med kaka
15.00 – 15.05 Välkomstord Michael Zell, Ordförande KÖMS
15.05 – 16.00 Föredrag
16.00 – 1700 Frågor och svar. Moderator Christer Svensén vsg II.

För ytterligare detaljer och anmälan, vänligen ladda hem inbjudan nedan.

Möte med kadetter på Militärhögskolan Karlberg

Vetenskapsgren I arrangerar onsdag den 26 oktober kl. 16:30 – 19:00 ett möte i ”Samlingssalen” på Karlberg med två av de tre kurser kadetter som för närvarande genomför officersprogrammet vid Karlberg.

Syftet med mötet är i första hand att diskutera marin taktik och användning av marina stridskrafter. I andra hand informera om KÖMS och i tredje hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima sfären.

Samma dag högtidlighåller vi amfibieförbandens årsdag. Ledamöter med intresse av att dels möta kadetter under utbildning mot officersexamen och dels intresse att bidra med sin kunskap och erfarenhet av marin taktik inbjuds att deltaga i mötet.

Antalet ledamöter är begränsat till tjugo stycken. Vid mötet erbjuds enklare förtäring.

Detaljer för anmälan enligt inbjudan som kan laddas hem nedan.

Riskanalys för att fatta bättre beslut, seminarium 18 maj

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till seminarium i Stockholm. Seminariet är organiserat av vetenskapsgren III och genomförs i Försvarets Materielverk lokaler Banérgatan 62, konferensrum Mount Everest onsdagen den 18 maj 2016 med början klockan 1730. Seminariet beräknas avslutas klockan 2030. Utöver ledamöterna, har personal vid HKV, FMV, FHS samt SSPA inbjudits att delta.

Seminariet handlar om riskhantering och riskvärdering samt metoder för detta. Två exempel redovisas från den marina arenan, militär- respektive civilsjöfart, samt ett exempel från annan militär verksamhet. Föreläsarna är Övlt Fredrik Johnsson från FHS/SWEDEC, Björn Forsman från SSPA och Dr. Hans Liwång från FHS.

Fullständig inbjudan enligt pdf nedan

Svensk sjöräddning även på internationellt vatten

I samband med Kungl. Örlogsmannasällskapet ordinarie akademisammanträde den 23 mars 2016 kl. 16.30 ombord s/s Marieholm vid Maritiman i Göteborg kommer SSRS att presentera verksamheten i medelhavet med ”De gula båtarna” samt KBV gällande Frontex.

Mer info återfinns i inbjudan nedan

Kallelse till sammanträde i Göteborg

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i Göteborg. Sammanträdet äger rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 1630 ombord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret). Till sammanträdet kommer gäster från Försvarsmakten, sjöfartsintresserade organisationer och medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg att inbjudas.

Mer information i kallelsen nedan

Föredrag 14 november, inbjudan

Nils-Ove Jansson, författaren till Omöjlig Ubåt, håller föredrag om Ubåtskränkningarna i dåtid och nutid vid Sjöhistoriska Muséet den 14 november 2015. Mer information återfinns i pdf nedan.

”Vägen till officer” Seminarium 15-11-16 kl.10-13

Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten idag står inför när det gäller att bemanna organisationen med officerare, i synnerhet specialistofficerare, genomför Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) ett seminarium på Sjöhistoriska Muséet den 16 november kl 10-13 i anslutning till akademiens Högtidsdag. Avsikten är att beskriva problemet och redovisa bakgrunden till dagens utmaningar samt diskutera möjliga lösningar för en säker personalrekrytering

Mer information och hur du anmäler dig återfinns i pdf:en nedan

Kallelse till ordinarie sammanträde – ändrad tid

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde i Göteborg.

Sammanträdet äger rum tisdagen den 28 oktober 2014 med början klockan 1730 (observera ändrat datum) i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag (Talattagatan 24. Spårvagn 11, hållplats: Långedrag). Mer info i kallelsen som kan laddas ned härunder.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »