KÖMS ordförandes och sekreterares anföranden vid det 242:a högtidssammanträdet

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförandes och sekreterares verksamhetsberättelse från det 242:a högtidssammanträdet på Etnografiska museet den 15 november kan läsas på länkar enligt: Ordförandens tal 2013 & Verksamhetsberättelse 2013

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »