Kungliga Örlogsmannasällskapets konstsamling

I Kungliga Örlogsmannasällskapets två jubileumsböcker, 1921 och 1971, omnämns Sällskapets konstsamling endast med några korta anmärkningar. Mest information får man genom jubileumsboken 1921 där man valt att återge olika protokollsutdrag där man kan följa hur samlingen har utökats genom donationer och hur den använts. Ett axplock ur protokollen ger konturer till en översiktlig tillkomsthistoria;

1801 anges att amiralen Claes Adam Wachtmeister förärat sällskapet 52 tavlor över ”märkvärdiga tilldragelser i den svenska sjökrigshistorien”. I donationen ingick gravyrer, teckningar och oljemålningar. Några år senare, 1803, blev 26 av dessa konstverk inramade i ”brunmålade ramar”.

Sällskapet flyttade detta år till ”nya kasernhuset”, i kvarteret Sparre i Karlskrona, en byggnad som idag används av Boverket. Samma år utökades samlingen genom en frikostig gåva av överstelöjtnant Carl Gustav Thornqvist av ”planscher, gravyrer och målningar”. Det finns en ögonvittnesskildring av de två ”stora och glada rum” som sällskapet disponerade i nya kasernhuset.  En av Sällskapets ledamöter skriver till kapten v. Walden i Köpenhamn hur dessa rum var prydda med ”80 dyrbara målningar och tavlor uti den svenska sjöhistorien”. Han berättar också hur Carl Gustav Thornqvists donation ” ansenligt ökat våra samlingar och vi kunna nu med nöje visa dem för främlingar och landsmän”.

1821 flyttade sällskapet in i en egen fastighet, nuvarande Sjöofficersmässen och 1830 bildas Sjöofficerssällskapet. En mäss inrättas i bottenvåningen medan Sällskapet disponerar övervåningen. Konstverken hängs upp i de nya lokalerna.

Tre år senare, 1833, ramar man in 50 tavlor och det stora Karl XII-porträttet, som är det första katalogförda konstföremålet, restaureras av F. Haase. Av artisten L. Lehman beställer man en kopia av Krafts porträtt av Carl XIII. Kopian är tänkt som ”en pendang till de av Sjöofficerssällskapet beställda porträtten av Carl XIV Johan och Kronprinsen”

1864 utökas samlingen genom en donation av Johan Ericsson av 17 tavlor föreställande ”olika certer av i Amerika byggda monitorer”.  1867 får lokalerna gasljus.

1887 repareras lokalerna, biblioteket utökas och tavlorna disponeras om. Redan 1892 är det tid för en ny ombyggnad; biblioteket flyttas till första våningen och konsten restaureras av artisten Silvén, som ”åtagit sig de kungliga porträtten samt amiralen G. Psilander, som deponerats i stationsbefälhavaren rum”. Gipsmedaljonger av Ankarsvärd, Chapman, Modée och Ehrensvärd, som hänger i mässens matsal idag donerades 1896 av en Fru Kempe.

1897 lånade Sällskapet ut konstverk till Flottans utställning vid Konst- och Industri-utställningen i Stockholm. Tio år senare anlände en skrivelse från Marinförvaltningen med en begäran om att de 21 teckningar över en del av svenska flottans strider och som tidigare utlånats till den sjökrigshistoriska utställningen ”måtte för framtiden deponeras bland statens sjöhistoriska samlingar. Likaledes porträttet av amiral Gustav Psilander mot villkor, att sällskapet i stället fick en god reproduktion av densamma”. Sällskapet svarade att ”då det f.n. ej något vore bestämt, var dessa samlingen skulle uppsättas, det syntes sällskapet nu ej vara lämplig tid att deponera dessa sina dyrbara konstföremål i Stockholm”.

1911 ansöker man om 1 500:- hos Kungl. Majt. för restaurering av konstsamlingen. Begäran avslogs, men konservatorn vid Nationalmuseum ombads att resa till Karlskrona och bedöma behovet. Han angav efter besöket kostnaderna för att restaurera oljemålningarna till 530:-. Några år senare, 1914, anvisar Kungl. Majt. dock 1 500:- för arbetet.

Från början av 1900-talet har större delen av samlingen hängt i olika lokaler, framför allt i Marinens lokaler och i varvschefsbostället Gröna Gången i Karlskrona.

2014 fattade styrelsen beslut om att samlingen skulle inventeras på nytt och att konstverkens kondition skulle bedömas. Det visade sig att samlingen hade stora konserveringsbehov varför beslutet fattades att, där så var möjligt, en digital kopia skulle ersätta originalet. Samlingen skulle också registreras i den nationella litteraturdatabasen LIBRIS och på Sällskapets hemsida för att därefter arkiveras i biblioteket i Karlskrona.

I Sällskapets arkiv finns flera äldre konstkataloger och konstinventeringar, den äldsta daterad 1801. Föreliggande katalog utgår från katalogförteckningen 1962, reviderad 1994 samt den övergripande katalogiseringen av Marinbasens hela konstbestånd år 2000. I det följande kommer Örlogsmannasällskapets konstverk att betecknas med två olika registreringar; antingen beteckningen 1962/nummer som refererar förteckningen 1962 eller MKS nummer refererande till den större konstinventeringen där delar av KÖMS:s samling ingår.

Katalogen är sammanställd av Tom Ohlsson, Karlskrona.

Katalogens disponering

För att göra samlingen överskådlig har bilderna grupperats under följande sju rubriker. Rubriken till varje bild är klickbar och länkar till ett fotografi av konstverket.

Bilder med motiv från 1500-talet  

 Bilder med motiv från om 1600-talet

Bilder med motiv från 1700 –talet

Bilder med motiv från 1800-talet

Porträtt

Bilder med motiv från främmande mariner

Övriga bilder

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »