Bilder med motiv från 1500-talet

I samlingen finns 11 bilder med motiv från 1500-talet. Samtliga skildrar händelser under Nordiska Sjuårskriget, som utkämpades mellan Danmark – Lübeck och Sverige 1563 – 1570. I grunden handlade kriget om herraväldet i Norden. Sjökriget under Nordiska Sjuårskriget anses vara det första moderna sjökriget . Artilleridueller mellan fartygen ersatte då de tidigare äntringarna av motståndarens fartyg. Kriget avslutas genom freden i Stettin 1570 utan några territoriella förändringar.

Det finns inga samtida skildringar av sjöstriderna under detta krig. Bilderna i samlingen går tillbaka på en serie oljemålningar, som i mitten av 1600-talet beställdes, möjligen som ett offentligt uppdrag, av den holländske marinmålaren Pieter Cornelisz. van Soest.

Van Soests bilder, som alltså målades 100 år efter händelserna de skildrar, återger inte fartygens detaljer korrekt. Genomgående återges också felaktigt de svenska fartygen försedda med den gulblå, tretungade örlogsflaggan. Denna symbol för den svenska flottan började dock användas först på 1630-talet.

Hur och när kopieringarna av van Soests verk är utförda, ytterligare kopior finns också i andra samlingar, är inte utrett. Några tuschteckningar med motiv från sjuårskriget i KÖMS:s samling, är signerade av C.A. Wahrberg på 1790-talet.

Fyra oljemålningarna med motiv från 1500-talet ingår i samlingen och de har i en uppsats i TiS 1932, av Gunnar Unger antagits vara kopior av van Soest verk och och möjligen utförda av Johan Tietrich Schoultz, den välkände skildraren av sjökriget mot Ryssland 1788 – 90.

1962/14B

År 1564 den 8 augusti; Amiral Nils Carlsson erövrar åtta lübska skepp i narviska vatten

Laverad tuschteckning. Höjd: 36,5 cm, Bredd; 52,5 cm. År 1564, D 8 Augusti Nils Carlsson, svensk Höfvidsman, blef af Amiralerna Claes Fleming, Nils Börjesson ...

Läs mer »

1962/10

Anno 1566, den 28 juli. Svenska flottan jagar den danska och lübska flottan inåt Gotland

Laverad tuschteckning. Höjd: 35,0 cm, Bredd: 54,0 cm Sedan de danske och lübske av den svenska flottan den 26 juli blivit jagade inåt Gotland där de fälte ankar,...

Läs mer »

MKS 0538

År 1564 den 13 till 15 augusti; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horns drabbning med danska flottan vid Ölands norra udde

Laverad tuschteckning. Höjd:35,5 cm, Bredd: 59,0 cm. År 1564, d. 13, 14 och 15 Augusti, Action emellan Kongl. Danska och Svenska Örlogsflottorne. Den senare under...

Läs mer »

MKS 0564b

År 1564 den 11 och 12 juli; Amiralitetskapten Anders Esbjörnsson spränger sitt fartyg Falken på Rostocks redd.

Laverad tuschteckning. Höjd: 34,9 cm, Bredd: 53,0 cm. År 1564. d:11 och 12 Iulii Amiralitets Capitaine ESBIÖRNSSON med svenska Örlogsskeppet Falken, detacherad at...

Läs mer »

1962/17

Clas Christersson Horns seger vid Ölands norra udde den 14 augusti 1564

Oljemålning på duk. Höjd: 50,0 cm, Bredd: 66,9 cm. Målningen har samma motiv som nr MKS 0538

Läs mer »

1962/15

Clas Christersson Horns landstigning på Möen den 25 juni 1565

Oljemålning på duk. Höjd: 50,0 cm, Bredd: 66,0 cm. Målningen har samma motiv som tuschteckningen MKS 1148.

Läs mer »

1962/16

Anders Björnsson spränger sig med skeppet Hvita Falken i luften vid Warnemünde den 11 juli 1564

Oljemålning på duk. Höjd: 50,0 cm, Bredd: 65,0 cm Målningen har samma motiv som tuschteckningen MKS 0564b

Läs mer »

1962/9b

Jacob Bagges strid mellan Gotland och Öland den 30 maj 1564

Oljemålning på duk Höjd: 51, 0 cm, bredd: 66, 0 cm. Målningen har samma motiv som tuschteckningen MKS 1165

Läs mer »

MKS 1166

År 1565 den 27 maj; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn tar tull i Öresund

Laverad tuschteckning. Höjd 34,0 cm, Bredd 53,0 cm. År 1565, d.27 maji, som var en söndag, inKom i Sundet RiksRådet och Överste Amiralen Clas Christersson Horn,...

Läs mer »

MKS 1164

År 1564 den 8 augusti; Amiral Nils Carlsson erövrar åtta lübska skepp i narviska vatten

Tuschteckning. Höjd 34,0 cm, Bredd 52,0 cm. Åhr 1564 den 8 augusti upå det Narviska….vattnet eröfrade och sig bemäktigade Herr Nils  Carlsson, som det var...

Läs mer »

MKS 1163

År 1566 den 26 juli; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horns drabbning med danska och lübska flottorna vid Ölands norra udde

Tuschteckning. Höjd 33,5 cm, Bredd 52,0 cm. Action mellan Svenska, Danska och Lübska flottorne År 1566 den 26 July; Svenska flottan, anförd av Riks Rådet och...

Läs mer »

MKS 1148

År 1565 den 25 juni: Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn landstiger och plundrar på Möen

Laverad tuschteckning. Höjd 21,5 cm, Bredd 30,0 cm. År 1565 den 25 Junii, Kongl. Svenska Örlogs Flottan anförd af Riks Rådet och ÖversteAmiralen Friherre Claes...

Läs mer »

MKS 1165

År 1564 den 30 maj; Amiral Jacob Bagges drabbning med danska och lübska flottorna under Öland och Gotland

Laverad tuschteckning. Höjd 34,5 cm, Bredd 52,5 cm. Åhr 1564, den 30. Maji  Action emellan Svenska, Danska och Lübska Flottorne. Amiralen Jacob Bagge anförde...

Läs mer »

MKS 1166

År 1565 den 27 maj; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn tar tull i Öresund

Laverad tuschteckning Höjd 34,0 cm, Bredd 53,0 cm. År 1565, d.27 maji, som var en söndag, inKom i Sundet RiksRådet och Överste Amiralen Clas Christersson...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »