1962/10

Anno 1566, den 28 juli. Svenska flottan jagar den danska och lübska flottan inåt Gotland

Laverad tuschteckning. Höjd: 35,0 cm, Bredd: 54,0 cm

Sedan de danske och lübske av den svenska flottan den 26 juli blivit jagade inåt Gotland där de fälte ankar, kom bemälte den 28 dito om natten en sådan flygande nordanstorm uppå så at den danske amiralen Samsar och vice amiralen Hannibal item de lübskes amiral Stürsveden och deras vice amiral Jehova Wra hvilket var Borgmästare (?) Bartholomeus Linavel (?) förutan.

Tolf andre Örlige skepp drefvo in på land för Wisby och förgingos så att av 7 000 blev intet bärgat mer än 29 man. De svenske  …  … och blefvo förskingrade men fingo ingen skada vidare än att Hector nödgades hugga sin mast överbord.

Namnen uppå de danske och lübske skeppen förutan omberörde amiraler som alla blevo borta äro dessa: Fortuna, Svanen, Kongesund, Haris, Pappegojan, Moses, Mercurius, Gripen, Hertig Ulrics pinka, Hartzer pinkan, Morianen. Enligt med ritningen som uti Kongl. Amiralitets Collegii Rådligt förvaras.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »