MKS 0564b

År 1564 den 11 och 12 juli; Amiralitetskapten Anders Esbjörnsson spränger sitt fartyg Falken på Rostocks redd.

Laverad tuschteckning. Höjd: 34,9 cm, Bredd: 53,0 cm.

År 1564. d:11 och 12 Iulii Amiralitets Capitaine ESBIÖRNSSON med svenska Örlogsskeppet Falken, detacherad at kryssa under Warnemunde p.p. för att observera vissa fientela rörelser p: Han blev av Amiralen Peder HWITFELDT med Örlogsskeppen DAVID, LOFFUEN och MORIAN svårligen angripen, men värde sig manneligen. Invånarna i ROSTOCK erbödo väl Capitainen at draga sig närmare under Stadens beskydd, men Esbjörnsson, en behjertad svensk WESTGIÖTHE, var öm Om sin post, och ville i det yttersta sig försvara: och då Han såg ingen möjelig räddning, sedan han å alla Sidor var kringvärfd av de Danska, som även med Canoner från Landet honom ansatte, tände Han sjelf eld på sin Krutkammare, för at, med egen död, å sin brinnande FALK, gifva den kringvärfd fientliga Skaran et kraftigt minnesmärke. Af Besättningen, funnos endast 2ne vid lif, som togos till fånga. Af de 23 döda kroppar som då upflöto till strande, begrofvos 3ne i ROSTOCK.

   Å den äldre ritningen står: År på Rostocker redd blef then Svenska Falken kringverfd af en hop danska skepp: Capitaine derpå, vid namn Anders ESBIÖRNSSON, värde sig manneligen, men omsider, när hans Skepp vardt sönderskutit, så af fjendens Skepp, som förmedelst några Stycken de Danske hade planterat på Landet, hände sig at then 12 dito, vid det fjenden blef honom övermächtig, at Capitainen sjelf tände Krutkammaren, och låt Skeppet springa.

Afcopierat År 1793 af C:A:Wahrberg:

Tuschteckningen har samma motiv som målningen 1962/16

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »