MKS 0538

År 1564 den 13 till 15 augusti; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horns drabbning med danska flottan vid Ölands norra udde

Laverad tuschteckning. Höjd:35,5 cm, Bredd: 59,0 cm.

År 1564, d. 13, 14 och 15 Augusti, Action emellan Kongl. Danska och Svenska Örlogsflottorne. Den senare under RIKSRÅDET och överste Amiralen Friherre CLAES CHRISTERSSON HORNS Befäl, hvilket Hans Majt. Konung ERIK XIVde under varelsen å STRÖMSERUMS GÅRD, honom, några dagar förut, eller d. 10 Aug, af synnerlig händelse updrog. och d. 12 dito gick, å Örl. Skeppet Elephanten under Ölands norra udde. S:D Syntes de Danske med en starck S.W. som då under Gotland dref de Svenska, hvilka vinden sedan gynnade, så at de, Kort efter, svårligen angrepo de Danske; Dessa hade emellertid infallit å ÖLAND, satt flere BYAR i brand. Men nu och dagen efter, vid en ny Attaque, måste lemna fäldiet, för de Svenska, som fullfölgde Segern, då, och följande dagen, i närvaro af Konungen som sielf stod på stranden. Ibland annat eröfrades 3 ÖrlogsSkepp Böse Lejonet, Morjan och David, hvarå flere betydande danska Adelsmän togos til fånga.

Å Original Ritningen står No 1. Den danska Flottan, ligger för ankar. No 2. Infall på ÖLAND af dem Danskom. No 3. Några byar sättas på norre udden af Fienden i brand. No 4. Fäcktande Skepp mot dem Danskom. No 5. De Svenske eröfra try af Fiendens Skepp. No 6. Tvenne danske tagas på Stranden. No 7. De Danske taga Flyckten.

Tuschteckningen har samma motiv som målningen 1962/17

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »