MKS 1165

År 1564 den 30 maj; Amiral Jacob Bagges drabbning med danska och lübska flottorna under Öland och Gotland

Laverad tuschteckning. Höjd 34,5 cm, Bredd 52,5 cm.

Åhr 1564, den 30. Maji  Action emellan Svenska, Danska och Lübska Flottorne. Amiralen Jacob Bagge anförde Svenska Örlogs Flottan, 35 Örlogs Skepp, stora och små, som den 28 Maji afseglade från Dalarö och blevo åtskillige af de Svenska Skeppen genom Storm förskingrade.  Under Gotland och Öland råkade Amiral Bagge den Danska och Lübska flottan den 30. Dito. Då Amiral Skeppet Mars eller Makalös, Nr. 1. af 125 Metal Canoner, blef först angripit af Danska Amiral Skeppet Fortuna, Nr. 2. och även av Lübska Amiral Skeppet Engelen, Nr. 3. vilka honom hårdeligen ansatte; men Amiralen Bagge undfängnade dem begge, så at sedan den Danska Amiralens stora Rå blivit skjuten i tu stycken måste han sätta segel och hålla undan; även som ock Lübska Vice Amiral Skeppet Lange Barken, Nr. 4. blev af Peder Banér, som commenderade Finska Svanen, Nr. 6. Skjutit i sank, så at ej mer än några få Personer kunde bärga sig i Espingen. Under detta råkade åtskillige Svenska Örlogs Skepp i hopa med de Danska och Lübska, Nr.5. och slogos med dem mannligen och continuerade slaget til Solens nedgång då vädret stillade sig och flottorna den dagen åtskilgdes.

Tuschteckningen har samma motiv som målningen 1962/9b

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »