MKS 1137

Belägringen av Helsingborg juni 1676

Kopparstick, gravör Romney de Hooghe (1645 -1708)

Höjd: 51,0 cm, Bredd: 69,5 cm

Ett av Christian V:s första krigsföretag efter det svenska nederlaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 och invasionen i Skåne var intagandet av Helsingborg mellan den 30 juni och 3 juli, och i belägringen deltogo även danska örlogsskepp. En av samtidens främste gravörer av praktfulla bilder till dessa årtiondes krigiska krönika, holländaren Romeyn de Hooghe, är upphovsman också till detta vackra blad, som visar Helsingborgs fästning skjuten i brand av danskarna från land- och sjösidan. Fästningens kommendant har just beslutat ge upp för övermakten – den vita kapitulationsflaggan stickes ut genom en av gluggarna i Kärnan, men elden från bägge hållen har ännu ej hunnit avblåsas. I förgrunden till höger Christian V till häst.// Svenska flottans historia I s.466

Bilden uppklistrad på kartong

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »