MKS 1141

Carl Gustaf slår och skingrar de danska trupperna på isfältet utanför Ivernaes på Fyn den 30 januari 1658

Kopparstick,  bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde

Höjd: 27,5cm, Bredd: 44,5cm.

Identisk med S. Pufendorf, fjärde boken, bild 40.

Action År 1658 den 30 Ian. Wid Ifversnaes, der Konung CARL GUSTAV slår Fiendens Trouppar och eröfrar Öen Fuhnen, under Svenska Lösen: HIELP _ IESUS

Konung CARL GUSTAV, Som om hösten uppehållit sig i Wismar, för at desto närmare utdela Ordres til Sina Troupper i Preussen, Pomern, Bremen, Holstein och Kurland, äfven at desto lättare beordra Sin i Sjön varande Flotta, och att hålla Correspondencen öppen med Tyskland Y. samt nu Stälningen sådan at Konungen i början af Ian: 1658 Sjelf upbröt från Wissmar för att foresätta Operationerne in på Danska Öarna, serdeles å Fuhnen och Seeland y. således den 30 do vid Brandsö passerade Lilla Belt in på Fuhnen, samt, efter Nederlaget vid Ifversnaes tågade över Stora Belt in på Laland och Falster. Se vue vid Tåget över Belt, jemte särskilde Situations Chartan över desse Ställe och huru 3ne vid Nieburg infrusne Danska ÖrlogsSkepp af de Svenske Attaqueras.

Uttüdn. A. Konungen. B. RiksAmiral Wrangel. C. margGreven af Baden. D.Gen:Gr Tott. E. Fursten af Anhalt. F. Landgreven af Hessen Homburg. G. Do af Darmstedt. H. Hertigen af Saxen weimar. I. Sultzbackiske och Sollniske Trouppar slog 2 dansk Esqv och dem till K. Förfölgde. L.M: marg:Grev af Badens och – Hessen Homburgs Bataille. M. Smålands och N. Uplands TReg. O. Drott: Lif Reg: Under Öfflt Lubecker som P angrep Ahlefeldt. Q Riks amir. Reg som under Öffte Borneman först ryckte in på Fuhnen, slog de danske och tog Öffte Sehestedt til fånga. R. Danske Infanterie under Öffte Ionsby i god ställning. S. blevo av Sv Ryttare bortdrefne på Isen och af RiksAmir tagne. Konungens Kutsch med Hästar förlorades å den söndergångne Isen därvid Gr. Waldecks och Köningmarrcks Reg även något ledo. Sv Infanteriet under GR. De la Gardie anrycker från Stenderup y. Danska Artilleriet incommenderar Konungens högra Flügel, och även Konungensjelf hvilket Artilleri sedan av de Svenske eröfrades.