MKS 1150

Danska och holländska fåfänga försök att innesluta och skada svenska örlogsskepp vid Landskrona den 19 november 1658

Höjd: 34,5cm, Bredd: 53,5cm.

Laverad tuschteckning

Teckningen kopia av S. Pufendorf, femte boken, bild 77

År 1658. Efter action i Sundet gick Fältmarskalken och Riksam: Gr. Wrangel med Flottan till Landskrona. Konungen lät Dess Secreterare Taubenfeldt i brev dat. Cronoborgs slott d. 9 nov. förständiga Greve Wrangel huru de Danska och Holländska ärnade försänka inloppet till Landskrona. Nödige mot-anstalter voro förut påtänkte och blevo då ytterligare vidtagne y. Den 19 de gjorde Danska och Holländska Skepp fåfängt försök at inesluta och skada Svenska Örlogsskeppen. A. Amiralskeppet och Svenska Flottan för ankar. B och C. Armerade fartyg och Slupar på hvilka Hans Majt. Jämte Riksamiralen warierande dispositioner å svenska sidan mot Fiendens Brändare och de, till försänkningen afsände skepp. D. Danska Örlogsskeppet Stora Kurländaren, sjunkande(?). E. Danska och Holländska Brändare tillbaka med oförättade ärenden