1962/25

Ön Fyns belägring i juni 1659 av kejserliga, polska, danska och brandenburgska trupper anförda v kurfursten av Brandenburg, varvid ön tappert försvarades av svenska trupper

Tuschteckning C.A. Wahrberg 1793.

Kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 99

Höjd: 31,5 cm, Bredd: 46,0 cm.

Ifrån 1659 års början pousserades Kriges ÿtterli såsom Stormen å Köpenhamn, Attaquenå Falster, Laland och Langeland. I martii utgick en Escadre under major Terning (a) åt Flensburg, utom flere detacheringar til sjöss (b) dels i relation til den från Engeland förväntade hielp, dels och at för de Danske coupera Holländska assistensen. Även som Kung Carl Gustaf gjort anstalt at med flere Skepp från Curland(c) öka sin Flotta. Om vilken han stedse utmärkte den ömaste vård(d). De Alierade, upmärksame å desse steg, sökte at driva Konungen utur sina fördelar. Eröfra dervid Fänö, gjöra å Fyenn förnyade attaquer, söka at vid Medelfart sätta i land Troupper, som af Gr. Wrangel  hindras, dervid fientel. Amiral Skeppet, illa skadat, drar sig åt Jutland. Wrangel attaquerade Fientl. Skeppen under Friedrichs udde och sätter 5 af dem i brand. De Alierade angrepo för 7de resan Fyen å try håll. Och skickade 6 örlogsskepp långs Jutland at uppbringa alt hvad överkommas kunde, men Kungen detacherar Capn Oven Kos(c) med 8 örlogsskepp till Middelfar, och träffade 5 do vid Ebeltoft, som koppade tåg drevo å land, hvaraf en del sattes i brand och med 4 erövrade Örlogs skepp återkom Capn Kox till Kronoburg, samt blev af Konungen nådigst emottagen(f).

Jämför MKS 0734b och MKS 1145 som visar samma motiv