1962/60

Utsikt över Nyborg och Fyn där 9000 man danska och allierade trupper angrep svenskarna den 14 november 1659

Höjd: 30,0 cm, Bredd: 46,0 cm

Laverad tuschteckning

Teckningen kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 103

Utsigt af Nieburg och Funen hvarest Danska och Aljerade Trouppar till en över 9000 mann ökad Styrka, År 1659 i Nov.md (medio?) angrepo the Svenske: Sedan flere Fjentelige (a) och förrädiske Tillställningar dels gådt i fulbordan dels ock ej lyckats såsom at depossidera Konung Carl Gustaf utur Sina fördelar eller få honom Sjelf ur wägen (b). Så företogs, under Fredsberedningen, denne Attaque, samt till de Svenskas svåra förlust utfördes med disperation, (c) och fördubbla styrka til Lands och Sjöss, Biträdet af Hollendska Flotttan under Amiral Ruyter. Af egit bevåg lemnade han Curfursten af Brandenburg vid sine Operationer flere ÖrlogsSkepp (d). Desse widrigheter minskade väl ej Konungens hjeltemod, men forcerade å flere håll Fredsunderhandlingen. Aftagen af Dahlberg.

Copierad År 1793 af C.A. Wahrberg

  • Anstalten ang:de den återgångne Engelska Flottan. Se Campells Histoire.pr.adm: montague I p. 5,5 y. (b) Uptoget at överrumpla Cronoborgs Slott, Sprängningen genom Ingenieur Steiwinkel y. En student försök at med förgift taga kungen af daga.y.y. Puffend. Y. (c) Sena årstiden diverse brister för Hollendska Flottan som forcerade des retour y. (d) Se 1660 års secreta Rel:n

 

A Staden Nieburg. B Slottet. C Hamnen. D Landgång. E Fortifikationsverk inkomplett. F Gammal Skants besatt af Svenske. G morass eller sumpigt. H Kyrkogård och Capel. I Halva Ön består av morass. K En Skans theremellan af de Svenske. L dito et befäst läger. M En skans med Batterie vid hamnen. Wid de alierades ankomst posterade de Svenske sig i Skogen. N, den högra vid O och den vänstra Flygelen vid N. Som ock emellan O och P. Samt Graven Q deraf de Svenske i början sig betiente. P f(l)era der sielve NB Wid P i Skogen vore Folck posterade i Dalen från S til över V och Riggerstrub satte sig först de Alierade som W med Action fortsattes. X De Alierdes mästa Artillerie var här planterat och även vid T. De Svenskas dito vid V och Z. Svenska Cavalleriet efter 2 timars Action, lemna vid Lägret under Staden efter Infanteriet och någon del Attiraille. AA danska och Hollendska ÖrlogsSkepp. De hade förut af contrair vind blifvit hindrade, men ankomma och insände i hamnen de lättaste Skeppen. BB Staden Nieburg svårligen beskjuten besynnerl. från Hollendska örlogsFlottan, anförd af Amiral Adrian Ruyter. Utom årlig pension blev bemälde Amiral för dess utmärkte assistence Nobiliterad. Se hans danska Majt d.1 augusti 1660 utfärdade Diplome y.

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »