MKS 1147

Affären vid Korkiansary den 15 Augusty 1789

Gravyr. Ritat och graverat af G. Wallberg

Höjd: 26,0 cm, Bredd: 35,5 cm.

Emellan Lätta Fartygen af Arméns Flotta och den Ryska Skärgårds Flottan, hvilken affaire varade i 5 timmar innan de Svenska öfvergåvo Posten vid Korkiansary Retirerade till den öfriga Flottan i Svensksund för at ej av Fienden bli couperad. Se vidare Inrikes Tidningar No 67 för d. 27 Aug. 1789 och Öfver Amiralen Grefve Ehrensvärds Underdåniga Rapport til Kungl. Mayt. Daterad Svensksund den 15 augusti 1789.

Svenska Fartyg. A Halfgaleren Löparen. B Pohjama Brynilda. C Udenma Ingeborg. D Udenma Gamla. E 3 divisioner Canon Slupar. F en Division Canon Slupar utskickade at förstärka Svenska Linjen. G en Recognoserings Slup. H en Proviant Slup.

Ryska Fartyg. a Ryska canon Slupar och Halfgalerer. b en Bombarde Cutter. c Galerer. d Chebecker. e Fregatter. f Proviant och Transport Fartyg.

1 Mayansary Holme vid Svensksund. 2 Kulkin. 3 Korkiansary Holmar. 4 Lilla Svärtan. 5 Fredrikshamn. 6 Farvattnet från Svensksund till Fredrikshamn. 7 Farvattnet till Summa.

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »