MKS 1146

De svenska fartygen som sänkte sig i Tångefjorden 1719

Tuschteckning laverad/akvarell

Höjd: 27,0 cm, Bredd: 30,5 cm

Dansk Afritning På de SVENSKA Galerer och Fartyg vid Strömstad som Sjelf Sänkte eller låto Springa då Hamnen 1719 til Wattn blef af DANSKA Vice Amiraln Rosenpalm Inspärrad at de ej kunde koma Ut.

Och d. 16 July Strax derpå icke allenast bemästrade sig Strömstad; Utan ock sedermera uptaga en del förenämnde Svenske sjunkne Fartyg.

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »