MKS 1194

Hans kungl. Höghet Storamiralens infart till Karlskrona i slup rodd av officerare den 24 oktober 1789

Tuschlavering/akvarell över konturetsning, Johan Peter Cumelin (1764 – 1820)

Höjd: 28,0 cm, Bredd: 46,0 cm

På baksidan av tavlan fanns en skrivelse från svenska konsulatet i Barcelona med följande text som berättar om konstverkets öde:

”Denna pennteckning påträffades på 1850-talet undanstucken bakom en takstol i proviantmagasinet Kungshall och var i Intendenten och proviantmästaren och Riddaren J.F. Nordbecks ägo till hans dödsfall 1892, då samma lemnades till mig. ”Karlskrona-pojken”, nuvarande svenske konsuln i Barcelona Magnus Nordbeck återbär samma till Karlskrona med Pansarkryssaren Fylgia genom kommendörkapten E. Peyrons välvilliga förmedling för att öfverlemnas till Kungl. Örlogsmannasällskapet i Karlskrona.

Barcelona den 20 mars 1921

Magnus Nordbeck”

På den här återgivna kolorerade etsningen över Hans Kongl. Höghet Stor Amiralens infart till CarlsCrona i slup, rodd av officerare den 24 october 1789, ser man längst till vänster chefsskeppet Gustav III, liggande vid Kungshall; skeppen på redden salutera hertigen och de ej rustade äro dagen till ära flaggsmyckade. Till höger – bilden är tagen från Kungsbron- syns östra delen av örlogsvarvet. På bryggan står ett antal högre officerare och andra dignitärer redo att välkomna hans kungliga höghet storamiralen, som närmare sig i den främre av de bägge flaggprydda sluparna. Svenska Flottans Historia II s.397.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »