MKS 0906

Sjöslaget vid Kronstadt 4 juni 1790

Tuschteckning, ritad av Aron Siöstierna 1793.

H: 45,5 cm, Bredd 70,0 cm

Action Emellan Kongl Svenska Flottan Commenderad af Hans Kongl. Höghet Hertig Carl, Svea Rikes Stor Amiral och Ryska Flottan Commenderad av Amiral Kruze uti Finska viken under Cronstadt eftermiddagen den 4 juni 1790.

I Finska vikens innersta del utspunno sig under dagarna den 3 och 4 juni 1790 en serie drabbningar mellan svenska örlogsflottan under hertig Karl å ena sidan och ryska Kronstadsflottan å den andra sidan utan att dock giva något påtagligt resultat.  Det är den sista av dessa kraftmätningar, förlagd till eftermiddagen den 4 juni, som här ovan framställes i teckning av amiralitetskaptenen Aron Siöstierna vilken som bekant tidigare avritat såväl Hoglandslaget 1788 som drabbningen vid Ölands södra udde 1789. Den översta bilden visat läget sedan drabbningen väl kommit igång mellan 5 och 6 på eftermiddagen, under det att ryska flottan (i förgrunden) håller av mot Kronstadt; de andra bilderna representera de taktiska manövrarna före och efter angiven tid. I bakgrunden syns vid horisonten topparna av den annalkande ryska Revaleskadern.  Svenska Flottans Historia II s. 507

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »